Orar: Luni: Inchis  Marti-Duminica: 9-17,  Ultima intratre 16.30
  Localitatea CIUCEA, Strada PRINCIPALA, Nr.4, Judetul CLUJ
 
Informatii de interes public / Raport de activitate

Raport de activitate

01.01.2015-31.07.2017

Evolu?ia profesionala a institu?iei ?i propuneri privind îmbunata?irea acesteia:


1. adecvarea activitatii profesionale a institutiei la politicile culturale la nivel national si la strategia culturala a autoritatii;
 
Toate ac?iunile muzeului desfa?urate în perioada raportata, respectiv 1.01.2015 – 10.08.2017, au avut în vedere politicile culturale la nivel na?ional, în special la Strategia sectoriala în domeniul culturii 2014-2020 corelata cu obiectivele ?i masurile relevante pentru ac?iunea în sectorul cultural, prezentate în propunerile  pentru Strategia pentru cultura ?i patrimoniu na?ional 2016-2020 (SCPN 2016-2020), în scopul cre?terii capacita?ii de livrare a serviciilor publice în domeniul culturii, de promovare a accesului la cultura ?i a diversita?ii expresiilor culturale, a sus?inerii rolului culturii ca factor de dezvoltare durabila adaptata atât pozi?ionarii institu?iei noastre în mediul rural , cât ?i adaptarea ofertei cultural categoriilor de beneficiari
Nu în ultimul rând precum ?i la Strategia culturala a jude?ului Cluj.
            S-au avut în vedere:
-Intarirea rolului major pe care îl pot juca muzeele, ca factor de coeziune sociala, prin reafirmarea importan?ei de a lua  în considerare identitatea ?i specificitatea locala ?i regionala, care implica nevoia de protejare a patrimoniului cultural ?i de con?tientizare a valorii acestuia de catre comunitate. Masurile afirma contribu?ia culturii ?i a patrimoniului cultural ca elemente definitorii ale vitalita?ii teritoriale, prin punerea în valoare a elementelor de identitate locala ?i regionala ?i o mai buna protejare a patrimoniului cultural.
- Transformarea muzeului în mediator cultural si în beneficiar si creator de servicii pe piata culturala. – Urmarirea celor 5 axe strategice, care pozi?ioneaza cultura ?i patrimoniul ca factori de dezvoltare 1.Valoarea fundamentala asumata este libertatea persoanei de a-?i dezvolta spiritualitatea ?i de a avea acces la cultura na?ionala ?i universala.
2.Abordare integrata a interven?iilor pentru dezvoltare teritoriala Turismul cultural genereaza valoare economica
3.Dezvoltarea infrastructurii de servicii ?i a ofertei culturale pentru produc?ie ?i consum culturale de proximitate
4.Educa?ia ?i formarea profesionala pentru calificarea persoanelor care realizeaza interven?ii de protejare a monumentelor istorice ?i a patrimoniului mobil – restaurare, conservare etc Cooperare cu Ministerul Econ
- Afirmarea muzeelor ca adevarate centre culturale pentru comunita?ile pe care le servesc.”
- Cresterea contributiei României la resursele expuse de Biblioteca Digitala Europeana (în prezent România contribuie cu 35.852).
- Utilizarea digitizarii pentru cresterea accesului la resurselor culturale nationale.
- Utilizarea digitizarii pentru protejarea si promovarea patrimoniului cultural national. -Promovarea cunoa?terii patrimoniului mobil prin intermediul noilor tehnologii ?i prin sus?inerea unor campanii concertate de cunoa?tere ?i apreciere, de punere în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural na?ional mobil.
- Sus?inerea diversificarii ofertei specifice, a spa?iilor ?i modalita?ilor de expunere a bunurilor culturale ?i de interac?iune a publicului cu acestea.
- Sus?inerea ?i promovarea accesului ?i participarii publicului la patrimoniul mobil.
Astfel, dintre programele ?i proiectele derulate în Muzeul Memorial “Octavian Goga cu raportare directa la aceste strategii, amintim : Evidenta electronica a bunurilor muzeale:
- Asigurarea bunurilor culturale mobile,. Continuarea lucrarilor de amenajare peisagistica - toaletarea arborilor care puneau in pericol imobilele de patrimoniu si vizitatorii;
- Expertizarea si clasarea patrimoniului mobil , toatre expozitiile organizate in cadrul programului
Valorificarea patrimoniului muzeal prin expozitia permanenta si expozitii temporare  si
Programul de educatie muzeala a publicului
 analiza principalelor direc?ii de ac?iune întreprinse.
 În acord cu misiunea Muzeului Memorial „Octavian Goga”, de colectionare, cercetare, conservare si restaurare, comunicare  si expunere a marturiilor materiale si spirituale despre viata si activitatea poetului Octavian Goga, în scopul cunoasterii, educarii si recreerii publicului vizitator si in acord cu directiile de actiune asumate prin proiectul de management pe parcursul anului 2015 ne-am propus o îmbunatatire si, partial, o reformulare a mesajului institutiei muzeale, pastrând nealterate obiectivele si functiile acesteia.
Pornind de la premiza ca buna functionare a muzeului este determinata, într-o masura considerabila, de mediul social în care se gaseste, de  relatia dintre institutia muzeala si societate prin proiectele muzeale desfasurate  ne-am orientat catre întarirea pozitiei în societate, evaluarea problemelor legate de administrarea colectiilor, siguranta si conservarea acestora, planul de expozitii temporare si accesibilitatea publicului la colectii.
În vederea eficientizarii activitatii la nivel institutional, în anul 2015 am întreprins  urmatoarele direc?ii de ac?iune pentru îndeplinirea misiunii asumate:
1. Analiza starii generale a institutiei în scopul identificarii punctelor forte si a celor slabe, a oportunitatilor si amenintarilor. Pe aceasta directie s-a desfa?urat inventarierea patrimoniului de?inut ?i predarea–preluare gestiunilor : Depozit arta plastica ?i decorativa; memoriale ?i arhiva documentara, Depozitul textile, Depozitul ceramica ?i mobilier, Biblioteca, Salile de expozi?ie din Castel , Casa Alba ?i Casa Ady Endre,  evaluarea starii de conservare a bunurilor mobile ?i imobile aflate în administrarea Muzeului Memorial  „Octavian Goga”, propunerea restaurarii unor piese care prezentau o stare mai avansata de deteriorare ,în special piese de mobilier ?i externalizare serviciilor de restaurare pentru aceste bunuri culturale, în lipsa unui Laborator de restaurare ?i a personalului specializat propriu.
2. Crearea unei baze de date cât mai complexe de evidenta a bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal prin completarea si actualizarea Registrului informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale, digitizarea si reevaluarea patrimoniului cultural mobil detinut. În cursul anului 2015 s-au înregistrat în  Registrul informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale un numar de 1000 bunuri culturale din colec?iile muzeului ?i au fost digitizate imaginile acestora. Din pacate, în ceea ce prive?te reevaluare bunurilor culturale din patrimoniul muzeal, înca nu s-a stabilit nici la nivel na?ional o metodologie unitara de reevaluare a patrimoniului mobil, iar pe de alta parte, nu s-au stabilit nici competen?ele necesare pentru desfa?urarea acestei activita?i. În acest context,  la nivelul Muzeului Memorial „Octavian Goga” au fost efectuate doar studii preliminare, de documentare, în vederea reevaluarii patrimoniului mobil. Concomitent au fost expertizate pentru stabilirea susceptibilitatii de clasare un numar de 60 bunuri culturale mobile ?i a fost  întocmita documentatia de clasare;
3. Focalizarea asupra beneficiarului si amplificarea functiei de valorificare cultural-educationala Beneficiarii ofertei culturale a Muzeului Memorial „Octavian Goga” sunt, la rândul lor, indicatori ai produselor culturale oferite de muzeu. Prin întelegerea preferintelor publicului vizitator, managementul muzeal armonizeaza cererea cu oferta creând un echilibru functional coerent. Se doreste amplificarea programelor destinate educatiei muzeale.
4. Îmbunatatirea activitatilor de marketing cultural prin derularea unor proiecte , cum ar fi: Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest; Suveniruri muzeale; Muzeul Memorial “Octavian Goga” în viata comunitatii ?i în lume ; Muzeul Memorial “Octavian Goga” în spatiul virtual
5. Realizarea procedurilor manageriale interne ( enumerate la pct. C.c1)
6. Eficientizarea politicii de resurse umane si perfectionarea continua a personalului, prin autoperfectionare la locul de munca, prin participare la cursuri de documentare sau în vederea obtinerii unor specializari aferente domeniului de activitate, cercetare, workshop-uri, etc.;( a se vedea pct.C.c4)
 
C. Organizarea, func?ionarea institu?iei ?i propuneri de restructurare ?i/sau de reorganizare, pentru mai buna func?ionare, dupa caz:
 
 c.1. masuri de organizare interna;
 
Pe parcursul anului 2015 s-au luat urmatoarele masuri de organizare interna:
1.       Elaborarea unui nou Regulament intern al Muzeului Memorial “Octavian Goga”, înregistrat cu nr. 192/04.06.2015;
2.       Elaborarea unor proceduri opera?ionale interne: P.O. privind elaborarea deciziilor; Procedura operationala interna  nr. 110.5/11.03.2015 privind achizi?iile publice ; P.O. -03, înregistrata cu nr. 110.3/11.03.2015 – Organizarea ?i exercitarea controlului financiar preventiv; P.O. -.08, înregistrata cu nr 110.8/11.03. 2015 privind Completarea Registrului informatizat de evidenta ?i realizarea inventarierii patrimoniului cultural aflat în administrarea muzeului;
3.         Actualizarea Fi?elor de post pentru func?iile de: Muzeograf, Conservator, Gestionar –custode sala –debutant, Muncitor calificat IV;
4.         Emiterea unor decizii privind numirea membrilor ?i atribu?iilor Comisiilor interne ale Muzeului: Comisia centrala de inventariere, Comisia de cercetare disciplinara prealabila, Comisia de Receptie, Evaluare, Reevaluare achizitii de obiecte de arta, Comisia de evaluare a starii de conservare a bunurilor culturale.
În anul  2016 s-au luat urmatoarele masuri de organizare interna:
5.       - actualizarea procedurilor operationale privind sistemul de control intern/managerial propriu: - P.O. privind elaborarea deciziilor; si P.O.-.08, înregistrata cu nr 110.8/11.03. 2015 privind Completarea Registrului informatizat de evidenta ?i realizarea inventarierii patrimoniului cultural aflat în administrarea muzeului;
6.       -  organizarea sistemului de control intern managerial: în conformitate cu prevederile OSGG nr 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entita?ilor publice, cu modificarile ulterioare, în vederea gestionarii riscurilor la nivelul institu?iei, s-a constituit Echipa de gestionare a riscurilor prin Decizia nr. 7/29.09.2016 ?i Comisia de monitorizare.
7.       Elaborarea Planului privind implementarea Standardelor de control intern managerial nr. 190/22.06.2016
2017
-          In vederea implementarii sistemului de control intern managerial s-au adus la cuno?tin?a salaria?ilor prevederile planului la nivel de institutie privind implementarea standardului 1- Etica ?i integritatea prin asigurarea condi?iilor necesare cunoa?terii , respectarii ?i aplicarii a reglementarilor privitoare la etica. Integritate, evitarea conflictelor de interese
-          Emiterea unei decizii privind nominalizarea dnei Daniela Moldovan, contabil ?ef, ca responsabil cu implementarea dispozitiilor Legii nr. 176/2010, pentru modificarea Legii nr. 144/2007 ( asigurarea implementarii prevederilor legale privind declara?iile de avere ?i de interese)
-          Completarea Registrului de riscuri pentru toate compartimentele muzeului.
-          Elaborarea P.O.-09, înregistrata cu nr. 175/22.06.2017, Monitorizarea ?i acordarea de responsabilita?i asupra depozitelor de patrimoniu ?i a expozi?iilor muzeului si a P.O 10, înregistrata cu nr.176/22.06.2017- Circula?ia bunurilor culturale mobile din colec?iile Muzeului Memorial Octavian Goga
  propuneri privind modificarea reglementarilor interne;
 - În anul2015 au fost înaintate autorita?ii propunerea de modificare a Regulamentului de organizare ?i func?ionare al Muzeului Memorial “Octavian Goga”, aprobat prin H.C.J.C. nr. 116/30.04.2015 ?i  propunerea de modificare a Organigramei ?i Statului de func?ii aprobate prin H.C.J.C. nr. 249/30.10.2015.  Acestea au ramas neschimbate pe parcursul anului 2016.
- Statul de Func?ii a fost modificat prin Hotarârea Consiliului  Jude?ean Cluj nr. 76/21.03.2017 ?i Regulamentul de Organizare ?i func?ionare al Muzeului Memorial “Octavian Goga”s-a modificat ?i a fost aprobat prin Hotarârea Consiliului  Jude?ean Cluj nr. 86/28.04.2017, ca urmare a necesita?ii corelarii unora dintre atribu?iile personalului cu prevederile legale în vigoare, modificarii statului de func?ii , precum ?i a recomandarilor serviciului de audit intern al Consiliului Judetan Cluj
- Muzeul Memorial”Octavian Goga” a fost acreditat prin OMC nr.2239/06.04.2016.
  sinteza activita?ii organismelor colegiale de conducere;
 Consiliul de administra?ie format din: 1. Ioana Lidia Ilea- managerul muzeului
                                                                2. Daniela Moldovan –contabil sef
                                                                3. Prof. Florina Varadi / dir. Felix Ro?ca ( din 2016) - reprezentant C.J.C.     
                                                                4. Catalin Diaconescu – administrator
                                                                5. Muresan Cecilia - conservator        
      În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a muzeului, Consiliul de Administratie s-a întrunit în anul 2015 de 6 ori, în 2016 de 4 ori ?i în 2017 de 3 ori pana la adata raportarii
În conformitate cu succesiunea cronologica a hotarârilor ce trebuiau luate pe parcursul unui exercitiu financiar, membrii acestui organ colectiv de conducere au aprobat:
-           proiectul bugetului de venituri ?i cheltuieli al institutiei;
-           propuneri de modificari a ROF;
-           propuneri de colaborari ?i parteneriate;
-     propuneri privind utilizarea fondurilor proprii, buna gospodarire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale muzeului;
Consiliul ?tiin?ific format din:              1. Ioana Lidia Ilea- managerul muzeului;
                                                                2. Aurel But –colaborator, fost manager al muzeului;
                                                               3. Lavinia Ungureanu- muzeograf
                                                                4. Cecilia Muresan - conservator         
                                                                5. Corina Matis – gestionar-custode
 
                   Consiliul ?tiin?ific s-a întrunit l ?i a facut propuneri pentru planul expozitional anual ?i pentru  problema reevaluarii bunurilor culturale mobile de?inute  ?i s-a propus contractarea unor exper?i evaluator acredita?i sau a unei firme de evaluatori  în vederea reevaluarii cel pu?in a bunurilor cultural mobile clasate. Acest lucru s-a realizat ulterior, prin incheierea unui Contract cu SINEVA- Societatea Evaluatorilor de Arta ?i Obiecte de Colec?ie.
 
 
   c.4. dinamica ?i evolu?ia resurselor umane ale institu?iei (fluctua?ie, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sanc?ionare);
 
Personalul muzeului se împarte în personal de conducere, respectiv: manager ?i contabil ?ef ?i personal de execu?ie, care se împarte în: personal de specialitate format din muzeograf, conservator ?i 3 gestionari-custode ?i personal de deservire generala format din: expert ( cu atribu?ii în domeniul achizi?iilor publice ?i administrative), 2 muncitori, forma?ia de paza proprie ?i contabil ( în total 14,25 posturi).
Din punct de vedere al fluctua?iei personalului, men?ionez ca la începutul anului 2015 toate posturile erau ocupate. Pe parcursul anului a ramas un post de paznic vacant ?i a fost ocupat în urma câ?tigarii concursului, organizat conform prevederilor legale, de catre un salariat care ocupa la momentul respectiv postul de muncitor. Ulterior, în urma vacantarii postului de muncitor, s-a organizat concurs ?i postul a fost ocupat. Astfel, la sfâr?itul anului 2015 toate posturile erau din nou ocupate.
 Dna.Cecilia Olimpia Mure?an a promovat de la func?ia de conservator I la conservator IA.
Prin transformarea postului propriu, cu acordul salariatului, dna Aluni?a Maria Farcalau a trecut de la func?ia de supraveghetor la func?ia de gestionar –custode sala , debutant.
În cursul anului 2016 , în urma pensionarii conservatorului, s-a organizat concurs de angajare pentru postul de conservator IA cu studii medii.În urma sus?inerii ?i promovarii concursului Dna. Mure?an Cecilia s-a reangajat pe func?ia de conservator IA cu studii medii. Astfel ,la sfâr?itul anului 2016 toate posturile erau din nou ocupate.
Promovari:
-          Lavinia Ungureanu - de la muzeograf debutant la muzeograf II ;
-          Maria Alunita Farcalau- de la gestionar custode debutant la gestionar custode II ;
-          Catalin Diaconescu- de la administrator la expert (cu atribu?ii achizi?ii publice) în urma absolvirii unei forme de înva?amânt superior de lunga durata.
Toate angajarile  ?i /sau promovarile care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare s-au facut cu respectarea condi?iilor impuse de prevederile legale în vigoare.
 
In vederea punerii în practica a planului de formare profesionala continua a personalului de specialitate, tehnic si administrativ Conform planului de formare profesionala continua, pe durata perioadei de raportare , 2015-31.07.2017, s-a participat la urmatoarele cursuri de perfec?ionare:
 
  2015
-  personalul cu func?ii de conducere :
 - Ioana Lidia Ilea, Manager a participat la cursul: Managementul institu?iilor publice de cultura, organizat de Institutul Na?ional pentru Cercetare ?i Formare Culturala - Modulul I (20-25.04.2015) si Modulul II (22-26.06.2015);
- Daniela Cristina Moldovan, Contabil ?ef a participat la Cursul: “Contabilitatea institu?iilor publice”, organizat de BRUM INTERPREST Parteners SRL, ianuarie 2015
- personalul cu func?ii de executie:
- Lavinia Gina Ungureanu, Muzeograf a participat la cursul: Bazele Muzeologiei-Muzeograf, Modulul I (mai 2015) ?i Modulul II (octombrie 2015), organizat de Institutul Na?ional pentru Cercetare ?i Formare Culturala.
2016
- Daniela Cristina Moldovan, Contabil ?ef a participat la seminarul: “Contabilitatea institu?iilor publice”, organizat de BRUM INTERPREST Parteners SRL, ianuarie 2016;
- Daniela Cristina Moldovan, Contabil ?ef a participat la seminarul: “Salarizarea in institu?iile publice”, organizat de BRUM INTERPREST Parteners SRL, aprilie 2016;
- Lavinia Gina Ungureanu, Muzeograf a participat la cursul: Bazele Muzeologiei-Muzeograf, Modulul III, organizat de Institutul Na?ional pentru Cercetare ?i Formare Culturala, mai 2016;
- Catalin Diaconescu, administrator, Curs de perfec?ionare “Achizi?ii publice”, organizat de S.C.GAM PRO EXPERT SRL, octombrie 2016.
            2017
- Ioana Lidia Ilea, Manager a participat la cursul: Controlul intern managerial ?i managementul calita?ii institu?iilor publice, organizat de S.C. Top Quality Management, Bucure?ti, 29-31.03.2017
-Daniela Cristina Moldovan, Contabil ?ef a participat la seminarul Salarizarea personalului din institu?iile publice. Legea cadru 153/2017, ”, organizat de BRUM INTERPREST Parteners SRL,Cluj-Napoca, iulie 2017,
- Daniela Cristina Moldovan, Contabil ?ef a participat la seminarul Contabilitate public. Închiderea exerci?iului financiar 2016 ”, organizat de BRUM INTERPREST Parteners SRL, Cluj-Napoca, ianuarie 2017,
             În ceea ce prive?te evaluarea personalului din institu?ie, în urma evaluarii activita?ii profesionale a personalului Muzeului Memorial “Octavian Goga”, to?i salaria?ii au ob?inut calificativul “Foarte bine”, atât pentru anul 2015, cât ?i pentru anul 2016.
 
  c.5. masuri luate pentru gestionarea patrimoniului institu?iei, îmbunata?iri/refunc?ionalizari ale spa?iilor;
 
Muzeul Memorial ,,Octavian Goga’’ de?ine un patrimoniu imobil format dintr-un teren de 28000 m2  pe care sunt amplasate 9 cladiri clasate în patrimoniul cultural national ca ansamblu monument istoric (cod LMI: CJ-II-a-A-07568), din care urmatoarele se afla în administrarea institu?iei muzeale: cladirea “Castel”, “Casa Alba”, “Casa Ady”, corpul (administrativ) cu anexele A si B, cladirea “Manastire”, “Biserica din lemn”, “Mausoleul”, “Casa de pe stânca” ?i “Teatrul de vara”. Dintre acestea, in temeiul Hotarârii Consiliului Jude?ean Cluj  nr. 2 din 28 ianuarie 2015, cladirea “Manastire”,   Biserica de lemn împreuna cu terenul aferent, precum si Casa de pe Stânca au fost date în folosin?a gratuita Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, imobile unde în prezent func?ioneaza Manastirea “Na?terea Maicii Domnului”.
Astfel, în prezent , Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” î?i desfa?oara activitatea în 5 din cele 9 imobile pe care le are în administrare si de?ine un patrimoniu mobil ce cuprinde 14 310 piese organizate pe colectii, expuse sau depozitate în salile complexului muzeal. Castelul gazduie?te principala expozitie permanenta, expozi?ie de importanta valoare artistica ?i memoriala dedicata poetului Octavian Goga la parter si etajul cladirii,. La etajul cladirii mai avem Depozitul de arta plastica si decorativa,  Depozitul de etnografie (textile), un birou, un spatiu administrativ pentru personalul de specialitate si un spatiu de carantina. La demisol este instalata centrala termica si un atelier de întretinere, precum si un birou.
      ,,Casa Ady Endre” gazduie?te o expozitie  dedicata vie?ii ?i operei poetului maghiar Ady Endre, realizata in colaborare cu Muzeul de literatura ,,Petofi Sandor” din Budapesta, prin mijlocirea Consulatului maghiar din Cluj-Napoca, o expozitie etnografica maghiara si un depozit de mobilier.
       În ,,Casa Alba” func?ioneaza o expozitie permanenta etnografica, cu valoroase piese textile, ceramice ?i icoane pe sticla ?i o sala multifunctionala, destinata documentarii si organizarii deferitelor actiuni muzeale.În cladirile anexe ,,A” si ,,B” functioneaza spatii administrative (serviciul contabilitate,  paza,  administratie, magazia de materiale), un depozit de mobilier, un depozit etnografic, arhiva si grupurile sanitare. Toate spatiile sunt folosite conform destinatiei lor initiale, acest muzeu având functia si structura unui muzeu memorial. Reconfigurarea expozitionala s-a facut pe masura renovarii tuturor spa?iilor, în anii preceden?i, conform destina?iei ini?iale de muzeu memorial, în anul 2015 nu s-au facut modificari sau extinderi, ci doar repara?ii la cladirile anexe ,,A” ?i ,,B”. În cursul anului au fost reamenajate 5 spa?ii de lucru pentru: manager, muzeograf, gestionarii-custode ?i un atelier de între?inere.
    Reconfigurarea expozitionala s-a facut pe masura renovarii tuturor spa?iilor, în anii preceden?i, conform destina?iei ini?iale de muzeu memorial, în anul 2016 nu s-au facut modificari sau extinderi, ci doar repara?ii curente.
Catre sfâr?itul anului 2016 s-a început reorganizarea ?i modernizarea depozitelor  de arte plastice ?i textile, ac?iune ce continua ?i pe parcursul acestui an. Au fost identificate doua spa?ii pentru organizarea unui Laborator de conservare  ?i s-au facut primele achizi?ii de obicte de inventar  pentru dotarea acestora ( exclusiv pentru cura?iri ?i monitorizare).
 
Imagini din depozitele de arte plastice ?i textile la preluarea mandatului de management
 
c. 6. masuri luate în urma controalelor, verificarii/auditarii din partea autorita?ii sau a altor organisme de control în perioada raportata. 
 
În urma misiunii de audit desfa?urata în anul 2014, s-a elaborat Raportul de audit public intern nr.15240/11.08.2014, care cuprindea un numar de 35 recomandari. Pe parcursul anului 2015 au fost întreprinse numeroase demersuri pentru implementarea acestor recomandari, astfel pâna la începutul lunii octombrie am reu?it sa implementam 11 dintre acestea în totalitate ?i 4 par?ial. Men?ionam faptul ca, în mare parte, recomandarile pe care nu le-am putut implementa se refera la un proiect de investi?ii anterior anului 2015, respectiv:“Refacerea aleilor auto si pietonale, ziduri de sprijin, drenuri si refacerea gardului de împrejmuire a incintei muzeului” obiectiv ale carui lucrari au demarat în cursul anului 2013, deci anterior începerii mandatului de management, proiect de investi?ii care a fost sistat pe parcusul anului 2015, din cauza unei situa?ii poten?ial litigioase.
Pe parcursul anului 2016 s-au continuat demersurile  pentru implementarea recomandarilor din Raportul de audit public intern nr.15240/11.08.2014, astfel pâna la sfarsitul anului am  reusit sa implementam  62% din aceste recomandari, respectiv 20 de masuri implementate în totalitate, 2 masuri par?ial implementate ?i 13 masuri neimplementate.
 Din pacate , cea mai mare parte a recomandarilor pe care nu le-am putut implementa se datoreaza unei situa?ii existente înainte de a prelua eu mandatul de management ca urmare a realizarii fara autoriza?ie de construc?ie a lucrarilor proiectului de investi?ii anterior anului 2015, respectiv:“Refacerea aleilor auto si pietonale, ziduri de sprijin, drenuri si refacerea gardului de împrejmuire a incintei muzeului” obiectiv ale carui lucrari au demarat în cursul anului 2013, deci anterior începerii mandatului de management  Acest  proiect de investi?ii a fost suspendat la începutul anului 2015 din cauza unei situa?ii  cu  poten?ial litigios datorata, dupa cum  men?ionam mai sus de  lipsa autoriza?iei de construc?ie în cazul unor lucrari de restaurare la un  monument istoric. Din pacate, chiar daca în urma a aproximativ 3 (trei) ani de cercetari , prin Ordonan?a din data de 31.03.2017 Parchetul de pe lânga judecatoria Huedin a dispuns clasarea cauzei privind infrac?iunea prev. De art. 24 alin 1, lit b. ?i art. 16 lit. b din Noul Cod de pr. Pen, care-l avea  ca suspect  pe fostul manager al institu?iei considerând ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infrac?iunii “ întrucât suspectul a ac?ionat având convingerea personala ?i profesionala ca sunt întrunite toate condi?iile legale” situa?ia privind punerea în legalitate a acestor lucrari nu s-a putut realiza nici pâna în prezent în ciuda numeroaselor mele eforturi în acest sens. Voi detalia subiectul la prezentarea demersurilor facute pentru realizarea proiectului de investi?ii Realizarea unei expertize tehnice la proiectul Reabilitarea aleilor pietonale si auto, a zidurilor de sprijin si a gardului de împrejmuire.
Pe cale de consecin?a, avînd în vedere faptul ca multe dintre masurile recomandate de catre Raportul de audit intern veneau ca o consecin?a a constatarii unor nereguli în derularea proiectului men?ionat, acesta fiind suspendat, acestea nu pot fi aplicate doar în masura includerii lor în Procedurile opera?ionale care vor fi aplicabile in cazul unor poten?iale  lucrari viitoare.
De la ultima raportare s-a întocmit Planul anual de achizi?ii, s-a adus la zi Registrul de inventariere a contractelor in vigoare, s-a completat P.O. -.08, înregistrata cu nr 110.8/11.03. 2015 privind Completarea Registrului informatizat de evidenta ?i realizarea inventarierii patrimoniului cultural aflat în administrarea muzeului ?i s-a completat Registrul informatizat pentru eviden?a analitica a bunurilor cultural mobile cu informa?ia primara pentru cea mai mare parte a bunurilor muzeale (cu excep?ia arhivei documentare care este inventariata doar pe suport papetar)
D. Evolu?ia situa?iei economic-financiare a institu?iei:
d.1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilan?ul contabil al perioadei raportate;
ANUL 2015
 
Nr.
Crt.
      Categorii UM Prevazut
Buget initial
2015
Prevazut
Buget final
2015
Realizat
2015
0 1 2 3 4 5
1              Venituri totale din care: Mii lei 681,00 702,00 690,64
1.1      12. Subventii /alocatii Mii lei 643,00 664,00 654,35
  d.c. cheltuieli de personal Mii lei 289,00 310,00 304,05
1.2 Venituri proprii Mii lei 38,00 38,00 36,29
1.3 Sponsorizari Mii lei - - -
1.4 Alte surse Mii lei - - -
2. Cheltuieli totale  din care: Mii lei 745,02 766,02 675,99
2.1. Cheltuieli de personal Mii lei 289, 00 310,00 304,05
2.2  Bunuri si servicii, d.c. Mii lei 456, 02 456,02 371,94
2.2.1 Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte ?i conven?ii civile) Mii lei 0 0 0
2.3       Cheltuieli de capital Mii lei 0 0 0
 
Sursa de finantare a cheltuielilor
 
Nr.
Crt.
      Indicatori UM Prevazut
Buget initial
2015
Prevazut
Buget final
 2015
Realizat
2015
0 1 2 3 4 5
1           1. Cheltuieli totale  din care: Mii lei 745,02 766,02 675,99
1.1      12. Subventii /alocatii Mii lei 643,00 664,00 654,35
  d.c. cheltuieli de personal Mii lei 289,00 310,00 304,05
  d.c.cheltuieli materiale Mii lei 354,00 354,00 350,30
1.2 Venituri proprii Mii lei 102,02 102,02 21,64
1.3 Sponsorizari Mii lei - - -
1.4 Alte surse Mii lei      
 
ANUL 2016
1.Tabelul managementului economico-financiar:
 
Nr. crt. Indicatori UM Buget ini?ial 2016 Buget final  rectificat 2016 Realizat 2016
0 1 2 3 4 5
1 Total venituri, din care
1.a Venituri proprii, din care
1.a.1 venituri din activitatea de baza
1.a.2 surse atrase (fonduri nerambursabile)
1.a.3 sponsorizari
1.a.4 alte venituri proprii
 
1.b Subven?ii
 
1.c Alte venituri
Lei 788.000
38.000
 
38.000
 
 
 
 
 
750.000
 
788.000
38.000
 
38.000
 
 
 
 
 
750.000
712.682
39.806
 
39.806
 
 
 
 
 
672.876
2 Total cheltuieli, din care
2.a Venituri proprii,din care
2.a.1 venituri din activitatea de baza
2.a.2 surse atrase (fonduri nerambursabile)
2.a.3 sponsorizari
2.a.4 alte venituri proprii
(excedent ani anteriori)
 
2.b Subven?ii
 
2.c Alte venituri
  866.670
116.670
 
38.000
 
 
 
 
78.670
 
750.000
866.670
116.670
 
38.000
 
 
 
 
78.670
 
750.000
692.549
19.673
 
19.673
 
 
 
 
0
 
672.876
 
Sursa de finan?are a cheltuielilor:
  Total Buget  rectificat 2016    Total   Realizat 2016  
  Cheltuieli
 de
personal
Bunuri ?i servicii d.c.
alte chelt.*
Cheltuieli de capital        
Total cheltuieli, d.c. 866670 380.000 438.670 0 48.000 692549 368524
 
324025 0 0
Venituri proprii 116670 0 88.670 0 28.000 19673 0 19673 0 0
Subven?ii 750000 380.000 350.000 0 20.000 672876 368524 304352 0 0
Alte surse                    
* Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor  contractuale, altele decât contractele de munca
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si conventii civile)
 
În anul 2015 veniturile proprii realizate ale institu?iei, formate din contravaloarea biletelor (28,87 mii lei), a  vederilor (0,92 mii lei), car?ilor (3,57 mii lei), taxa foto ( 2,25 mii lei) pliantelor ?i a altor materiale promo?ionale vândute (0,65 mii lei), însumând 36,28 mii lei, sunt într-o u?oara scadere fa?a de anul precedent când au fost de 38,69 mii lei, reprezentând 93,76%. Aceasta situa?ie se datoreaza în principal popularizarii excesive în presa ?i prin alte mijloace mass- media a situa?iei juridice a muzeului, anticipandu-se restituirea în natura a patrimoniului muzeului chiar înainte de pronun?are. Acest fapt a dus la scaderea destul de semnificativa a numaruluide vizitatori în ultima parte a anului, deoarece s-a indus idea ca domeniul s-ar fi retrocedat ?i ca muzeul s-a închis. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor institu?iei (exclusiv cheltuielile de capital) (%): preprezinta o pondere de  3,20%  .    
La Capitolul Func?ionare  se înregistreaza un grad de cre?tere de 7, 77 %, subven?iile din anul 2014 fiind de 607,15 mii lei ?i în anul 2015 de 654,35 mii lei.
 În ceea ce prive?te Capitolul Dezvoltare, pentru anul 2015 nu au fost alaocate nici un fel de fonduri pentru investi?ii de capital, raportat la anul 2014 când a fost alocata suma de 488,68 mii    lei. În perioda analizata, subventiile Consiliului Judetean acopera în întregime salariile.
Ponderea cheltuielilor de beneficiar, reprezinta în anul 2015-  45,06 mii lei, buget prevazut rectificat si 41,91 mii lei realizat, din care 39,28 din subventie si 2,63 din venituri proprii.
 
  În anul 2016  veniturile proprii realizate ale institu?iei, formate din contravaloarea biletelor (27,19 mii lei), a  vederilor (0,71 mii lei), car?ilor (3,83 mii lei), taxa foto ( 2,72 mii lei) pliantelor ?i a altor materiale promo?ionale vândute (5,36 mii lei), însumând 39,81 mii lei, reprezentând o crestere de 8,87 %.  fa?a de anul precedent când au fost de 36,28 mii lei .
La Capitolul Func?ionare se înregistreaza un grad de cre?tere de 2,83 %, subven?iile din anul 2016 fiind de 672,88 mii lei ?i în anul 2015 de 654,35 mii lei.
            În perioda analizata, subventiile Consiliului Judetean acopera în întregime salariile.
 
  d. 2. evolu?ia valorii indicatorilor de performan?a în perioada raportata, conform criteriilor de performan?a ale institu?iei din urmatorul tabel:
 
ANUL 2015
 
Nr. crt. Criterii de performanta
 
UM Prevederi
2015 conform bugetului
initial
Prevederi
2015 conform bugetului
rectificat
Realizat
2015
 
0 1 2 3 4 5
1  Cheltuieli pe beneficiar (exclusiv cheltuieli de capital)
-          Din subven?ie
-          Din venituri proprii
lei 43,82
 
38,49
5,33
45,06
 
39,05
5,91
41,91
 
39,28
2,63
2  Gradul de acoperire din venituri proprii (total venituri, exclusiv aloca?iile bugetare) a chelt.inst. % 13,69 13,32 3,20
3 Numarul proiectelor proprii realizate in cadrul programelor % 23 23 23
4  Ponderea veniturilor proprii (total venituri, exclusiv alocatiile bugetare) în totalul veniturilor % 5,58 5,41 5,25
5  Numar de beneficiari (spectatori,vizitatori, cursanti, cititori  etc.)1 din care:
- la sediu
- în afara sediului
Nr.
 
 
Nr.
Nr.
17.000
 
 
17.000
17.000
 
 
17.000
16.630
 
 
16.130
     500
  Total        
 
 Anul 2016
 
Nr. crt. Criterii de performanta
 
UM Prevederi
2016 conform bugetului
initial
Realizat
2016
 
Coeficient de ponderare
0 1 2 3 4 5
1  Cheltuieli pe beneficiar (subven?ie + venituri proprii- cheltuieli de capital/nr. De beneficiar) lei 48,16 41,52 0,1
2 Numar de activita?i educa?ionale  Nr. 3 3 0,2
3 Numar de apari?ii media Nr. 4 6 0,05
4 Numar de beneficiari neplatitori Nr. 8500 9017 0,05
5 Numar de beneficiari platitori Nr. 8500 7663 0,1
6 Numar de expozi?ii   4 5 0,1
7 Numar de proiecte   23 23 0,1
8  Gradul de acoperire din venituri proprii (total venituri, exclusiv aloca?iile bugetare) a chelt.inst. % 13,46 2,84 0,2
9 Gradul de îndeplinire a recomandarilor/masurilor auditorilor interni/externi % 100 62,86 0,1
 
 
  1. Sinteza programelor ?i a planului de ac?iune pentru îndeplinirea obliga?iilor asumate prin proiectul de management:
 
Din perspectiva redefinirii viziunii, în conformitate cu misiunea acesteia de institu?ie culturala de rang jude?ean aflata în serviciul societatii, care colectioneaza, cerceteaza, restaureaza, comunica ?i expune marturii materiale ?i spirituale despre via?a ?i activitatea poetului Octavian Goga, în scopul cunoa?terii, educarii ?i recreerii publicului vizitator, a?a cum este prevazut în planul managerial, în anul 2015 s-au avut în vedere o serie de masuri menite de a valorifica în mod creativ ?i profesionist patrimoniul cultural, de implicare în problemele comunitatii cu rolul de vector al construc?iei identitatii colective.  
 Strategia culturala adoptata în perioada de raportare, vizeaza obiectivele majore ale Muzeului Memorial “Octavian Goga”, fiind vorba raportarea la un plan esalonat în timp, care stabileste evolutia muzeului pe toata perioada de management, în vederea  atingerii obiectivelor propuse si de ce este nevoie pe parcurs.
  Pentru  întreaga perioada de raportare 01.01.2015- 31.07.2015 toate programele ?i proiectele din cadrul acestora  s-au derulat în concordan?a cu Proiectul de management
-  În cursul anului 2015 s-au derulat 8 programe, care au cuprins un numar  total de 23 proiecte, dupa cum urmeaza:
1. Programul : Evidenta, conservarea si asigurarea securitatii patrimoniului muzeal- proiecte:
- Evidenta electronica a bunurilor muzeale: In cursul anului au fost inregistrate un numar de 1100 intrari în Registrul de eviden?a informatizata, au fost elaborate un numar de 60 Fi?e analitice de eviden?a în programul DOCPAT;
- Conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile:
– s-a realizat monitorizarea si optimizarea conditiilor de microclimat din depozite si expunere, in functie de rezultatele inregistate cu Higrometrele cu Termometru Digital - Momert – 1756;
- s-au efectuat lucrari de conservare preventiva a patrimoniului de?inut pe tot parcursul anului;
-s-au efectuat lucrari de restaurare la 7 bunuri mobile , piese de mobilier: );
- Asigurarea bunurilor culturale mobile : s-a facut asigurarea lucrarii “Drago? ?i zimbrul “, atribuita lui Nicolae Grigorescu, piesa fiind itinerata la Muzeul ?aranului Român, Bucure?ti, în cadrul Expozi?iei “Muzeele pierdute, organizata de Reteaua N a?ionala a Muzeelor din România 2. Programul : Investitii, reparatii si modernizarea infrastructurii - proiecte:
1. Continuarea lucrarilor de amenajare peisagistica - toaletarea arborilor care puneau in pericol imobilele de patrimoniu si vizitatorii;
2. Reparatii curente la spatiile administative;
3. Programul : Cercetarea stiintifica a patrimoniului muzeal - proiecte:
- Expertizarea si clasarea patrimoniului mobil  au fost expertizate un numar de 60 bunuri culturale mobile mobile (50 cu semnifica?ie artistica ?i 10 cu semnifica?ie etnografica) ?i s-a întocmit documenta?ia în vederea clasarii pentru piesele considerate susceptibile de clasare, în urma expertizarii. A fost transmisa catre Ministerul Culturii, documenta?ia în vederea clasarii pentru 30 de bunuri culturale mobile.
 -Activitate  editoriala-Reeditarea publica?iilor muzeale : În 2015 s-a retiparit  în 1200 exemplare ,,Ciucea lui Octavian Goga”, carte care da informa?ii despre muzeu, despre via?a ?i activitatea poetului, volumul ,,Poezii” (800 exemplare), menit sa popularizeze opera lui Goga.
 
 4.Programul: Valorificarea patrimoniului muzeal prin expozi?ia permanenta ?i expozi?ii temporare -proiecte
 
  1. Expozi?ia de fotografie organizata de catre Casa de Cultura a municipiului Cluj Napoca ?i Muzeul Memorial "Octavian Goga", dedicata poetului Ady Endre, pentru comemorarea a 96 de ani de la trecerea sa la cele ve?nice ( 27 februarie- 14 martie);
  2. Expozi?ia aniversara “134 de ani de la na?terea poetului Octavian Goga”, eveniment care evoca personalitatea poetului prin lucrari de arta plastica ?i piese cu valoare memorialistica din colec?iile Muzeului (1 aprilie - 18 mai ) ;
  3. Expozitia  de fotografie si pictura “Castelana de la Ciucea”- (mai- iunie);
  4. Expozitia de arta plastica si decorativa "Florile Colectiei Goga"(octombrie-noiembrie);
  5. Expozitia de ceramica si fotografie TABU: DECOR SI ACCESSORIU-Rendez-vous la Goga, organizata de catre Institutul Francez din România la Cluj-Napoca, în parteneriat cu Muzeul Memorial "Octavian Goga" Ciucea, Scoala Nationala Superioara de Arta Limoges si Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca (12 - 30 octombrie).
  6. “Ady Endre vazut de tânara genera?ie “ – expozitie cu desene ale elevilor de la Scoala gimnaziala ,,Kos Karoly'', Izvorul Cri?ului, jude?ul Cluj care au participat la concursul de crea?ie “Ady Endre”- edi?ia I-a.( 22 - 29 noiembrie )
  7. Expozi?ia etnografica “Suflet românesc” dedicata zilei de 1 Decembrie, ziua na?ionala a României, ( 2-31 decembrie) .
5.Programul de educatie muzeala a publicului vizitator -proiecte:
 Cabinetul de Pedagogie Muzeala. Tematica abordata in cursul anului 2015:Octavian Goga - o viata, un destin’; “Mausoleul Iubirii, Octavian si Veturia Goga”,” Recunoasteti obiectul - Prezentarea pieselor din colectiile muzeului”; “Calendarul sarbatorilor populare românesti”; “Florile dalbe”- Colindul la români.
6.Programul: Integrarea institutiei intr-un circuit de informatii nationale si internationale 
1.Expozitie itineranta Participare in calitate de partener la Expozitia “Muzeele pierdute”, care a avut loc la Muzeul National al Taranului Roman, organizata de catre Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania, in colaborare cu Muzeul National la Taranului Roman;
            2.„Ne cheama pamântul” – program cultural realizat in colaborare cu Scoala gimnaziala “Octavian Goga” din Ciucea
            3.Concurs de desen:  “Simbolismul crea?iei lui Ady Endre”, editia1
7. Programul :Turism cultural si suveniruri muzeale:
- Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest: actiuni in colaborare cu Centrele de informare turistica din zona
- Suveniruri muzeale: realizarea de materiale promotionale (brelocuri, cani inscriptionate, magneti)
8. Programul : Campanie de promovare a imaginii Muzeului Memorial “Octavian Goga”
-proiecte:
 -Muzeul Memorial “Octavian Goga” în viata comunitatii ?i în lume: actiuni specifice adresate comunitatii
- Muzeul Memorial “Octavian Goga” în spatiul virtual-realizarea unui nou site web , cu o interfa?a mai prietenoasa ( este aproape finalizat ?i va fi lansat în curând- prezentam anexat macheta)
 
În anul 2016 s-au continuat cele  8 programe care se regasesc pe toata durata de management, care au cuprins tot 23 proiecte, respectiv :
1. Programul : Evidenta, conservarea si asigurarea securitatii patrimoniului muzeal - proiecte:
1.1. Evidenta electronica a bunurilor muzeale: În cursul anului au fost înregistrate un numar de 1200 intrari în Registrul de eviden?a informatizata (în programul DOCPAT) si au fost elaborate un numar de 60 Fi?e analitice de eviden?a.
1.2. Asigurarea bunurilor culturale mobile: în cursul anului 2016 au fost asigurate lucrarile “Constitu?ia pe catafalc - caricatura“ ?i “Mustul care fierbe- caricatura”, care au fost itinerate la Muzeul de Arta Cluj-Napoca, în cadrul Expozi?iei “Muzeele pierdute, organizata  de  Re?eaua Na?ionala a Muzeelor din România ?i picturile clasate în categoria juridica Tezaur din colec?iile  muzeului: “Portret de feti?a” (Pictura de ?evalet) , autor ?tefan Luchian, 
“Mu?cata” – Natura statica, autor Theodor Pallady, Portretul Veturiei Goga, autor Camil Ressu, Protest impotriva razboiului (Pictura de sevalet), autor Aurel Popp ?i Insula Chioggia- Peisaj marin, autor Nicolae Darascu,
1.3. Digitizarea patrimoniului muzeal mobil - s-a realizat digitizarea colec?iei de textile etnografice de interior din depozitul muzeului.
1.4.- Conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile:
– permanent, pe tot parcursul anului, s-a realizat monitorizarea si optimizarea conditiilor de microclimat din depozite si expunere, în func?ie de rezultatele inregistate cu Higrometrele cu Termometru Digital-Momert – 1756; 
-corec?ia parametrilor microclimatici se realizeaza cu aparatura de umidificare ?i dezumidificare achizi?ionata în cursul anului, aparatura ce constituie un prim pas în dotarea unui viitor laborator de conservare al muzeului (Umidificatoare Clean Optima CA605 , Dezumidificator de aer ARGO); 
-s-au efectuat lucrari de conservare preventiva a patrimoniului de?inut pe tot parcursul anului, pe toate tipurile de suport;
  -s-a reorganizat par?ial depozitul de textile etnografice, urmând ca în anul 2017 sa se finalizeze;  
 -s-au efectuat lucrari de conservare curativa ?i/sau restaurare la 6 bunuri mobile, piese de mobilier: , prin externalizarea serviciilor ( Contract cu SC Werkart SRL, lucrarile de restaurare fiind realizate de catre  dl Sabin Grapini, restaurator atestat ca expert MC), deoarece în prezent muzeul nu are un laborator de restaurare propriu ?i nici restaurator;
 În vederea protejarii patrimoniului muzeal, s-a refacut sistemul de protec?ie împotriva descarcarilor electrice ?i împamântarile la instala?ia electrica. Tot cu scopul protejarii patrimoniului s-a extins sistemul de supraveghere video.
  Program 2 Investitii, reparatii si modernizarea infrastructurii:
2.1. S-au facut repara?ii curente la birourile Paza, Contabilitate, Administrativ, la centrala termica ?i la autoturismul din dotarea institu?iei.
 2.2.S-au facut primele achizi?ii, constând în aparatura de gestionare a parametrilor microclimatici pentru a se pune bazele unui laborator de conservare: ;
 2.3.S-au facut numeroase demersuri catre exper?i atesta?i de catre Ministerul Culturii în domeniul protejarii monumenteloristorice pentru efectuarea unei expertize tehnice la lucrarile realizate în anii anteriori în cadrul obiectivului de investi?ii: “Refacerea aleilor auto ?i pietonale, ziduri de sprijin, drenuri ?i refacerea gardului de împrejmuire a incintei muzeului” din Muzeul Memorial “Octavian Goga”
  Program 3: Cercetarea stiintifica a patrimoniului muzeal
S-a continuat activitatea de întocmire a documentatiei specifice în vederea clasarii bunurilor culturale mobile cu semnificatie etnografica.
S-a facut documentarea unui segment al patrimoniului muzeal (textile etnografice) ?i cercetare/documentare în domeniul pedagogiei muzeale în vederea realizarii unor comunicari ?tiin?ifice de specialitate ?i au fost achizi?ionate publica?ii necesare activita?ii muzeale.
Program 4: Valorificarea patrimoniului muzeal prin expozitia permanenta si expozitii temporare:
            În cursul anului 2016 , la sediul Muzeului Memorial ”Octavian Goga” au fost organizate 5 expozi?ii temporare, din care 4 cu lucrari din colec?iile muzeului:
- Expozitia “Peisaje-,,Arta plastica din colectia Goga” - 1-30 martie;
-“135 de ani de la nasterea lui Octavian Goga”, expozitie temporara aniversara- aprilie - mai;
- Expozitia “Octavian Goga si Clujul”- 30 iunie- 30 august; Expozi?ia reuneste tablourile realizate în taberele de creatie ale Scolii de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, organizate la Ciucea în anii 2009 si 2010 si lucrarile realizate în cadrul proiectului itinerant “Clujul – Orasul Comoara”, care a fost prezentat în mai multe mari orase si municipii ale tarii, precum si în Ucraina si Republica Moldova, respectiv la Cernauti si Chisinau; 
- ,,Veturia si Octavian Goga”, expozitie temporara cu caracter memorialistic;
- "Luceafarul"- expozi?ie de fotografii ?i documente, organizata cu prilejul Zilei Culturii Na?ionale.
5. Programul de educatie muzeala a publicului vizitator -proiecte:
            În perioada 18-22 aprilie 2016 s-a desfa?urat programul "?coala Altfel" ,la Muzeul Memorial „ Octavian Goga ”, care a cuprins numeroase ?este interactive privind via?a ?i crea?ia lui Octavian Goga, a poetului maghiar Ady Endre, precum ?i workshop-uri de creativitate. Lucrarile elevilor realizate în cadrul programului au facut obiectul unei expozi?ii ?i au fost premiate. 
            Cabinetul de Pedagogie Muzeala. în cursul anului  2016 au fost continuate temele anului precedent: “Octavian Goga - o viata, un destin’; “Mausoleul Iubirii, Octavian si Veturia Goga”,” Recunoasteti obiectul - Prezentarea pieselor din colectiile muzeului”; “Calendarul sarbatorilor populare românesti”; “Florile dalbe”, “Fata dalba de plugar”- Colindul la români.
6.Programul: Integrarea institutiei intr-un circuit de informatii nationale si internationale 
1. Participare cu doua lucrari: “Constitutia pe catafalc- caricatura“ ?i “Mustul care fierbe- caricatura”, în calitate de partener la Expozi?ia “Muzeele pierdute”, care a avut loc la Muzeul de Arta Cluj-Napoca, organizata de catre Re?eaua Na?ionala a Muzeelor din România;
2.„Ne cheama pamântul” – program cultural realizat in colaborare cu Scoala gimnaziala “Octavian Goga” din Ciucea
3. Concurs de crea?ie plastica pentru elevi:  “Ciucea lui Goga”
7. Programul :Turism cultural si suveniruri muzeale:
- Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest: ac?iuni în colaborare cu Centrele de informare turistica din zona, existând parteneriate încheiate cu acestea .
-Suveniruri muzeale: realizarea de materiale promo?ionale (brelocuri, cani inscrip?ionate, magne?i)
  8. Programul: Campanie de promovare a imaginii Muzeului Memorial “Octavian Goga”:
 -Muzeul Memorial “Octavian Goga” în viata comunitatii ?i în lume: s-au desfa?urat ac?iuni specifice adresate comunita?ii ?i s-a realizat audioghidul izi.travel
- Muzeul Memorial “Octavian Goga” în spatiul virtual- informatiile de pe site-ul web al muzeului, de pe pagina de socializare ?i de pe Grupul “Prietenii Muzeului Memorial “Octavian” privind organizarea tuturor evenimentelor ?i expozi?iilor sunt actualizate constant.
Toate ac?iunile muzeului desfa?urate în anul 2016 au fost corelate  la politicile culturale la nivel na?ional, în special la Strategia sectoriala în domeniul culturii 2014-2020, precum ?i la Strategia culturala a jude?ului Cluj.
            S-au  avut în vedere urmatoarele obiective:
-Intarirea rolului major pe care îl pot juca muzeele, ca factor de coeziune sociala, atât în mediul rural, prin promovarea traditiilor locale, cât si în mediul urban;
- Transformarea muzeului în mediator cultural si creator de servicii pe piata culturala prin poten?area valen?elor culturale pe care acest tip de institu?ie le are ;
- Afirmarea muzeelor ca adevarate centre culturale pentru comunita?ile pe care le servesc.
- Utilizarea digitizarii pentru cresterea accesului la resurselor culturale nationale, protejarea si promovarea patrimoniului cultural national.
-Promovarea cunoa?terii patrimoniului mobil prin intermediul noilor tehnologii ?i prin sus?inerea unor campanii de cunoa?tere ?i apreciere, de punere în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural na?ional  mobil  în  mediul virtual prin pagina web a muzeului ?i prin intermediul  re?elelor de socializare. 
- În ceea ce priveste relatiile externe, Muzeul Memorial „Octavian Goga” este interesat, de perfectarea colaborarilor, parteneriate cu diverse institutii, organizatii culturale , institutii de invatamant si de cult, precum si cu diversi exper?i ?i specialisti, toate aceste actiuni fiind concretizate în expozitii, spectacole, workshop-uri, ateliere de creatie, prelegeri ?tiin?ifice de specialitate etc.
Evidentiem în acest sens câteva actiuni organizate în parteneriat:
- Comemorarea poetului Octavian Goga, care a avut loc în data de 7 mai s-a  realizat  în colaborare cu ?coala Gimnaziala ,,Octavian Goga” Ciucea, Parohia ortodoxa Ciucea si Manastirea „Nasterea Maicii Domnului. Slujba de comemorarea a fost urmata de un program literar- artistic comemorativ sus?inut de elevi ai  ?colii Gimnaziale ,,Octavian Goga” din  Ciucea. Tot cu prilejul comemorarii poetului, în holul Castelului, au fost expuse lucrarile de arta plastica: desene ?i picturi cu tematica legata de personalitatea lui Octavian Goga ?i domeniul  de  la Ciucea, realizate de elevii ?colii Gimnaziale “Octavian Goga” din Ciucea pe parcusul desfa?urarii Workshop-ului de creativitate din cadrul programului „?coala altfel: Sa ?tii mai multe, sa fii mai bun 2016”.
- Edi?ia din acest an a Festivalului european „Noaptea Muzeelor” la  Muzeul Memorial “Octavian Goga” a fost dedicata aniversarii a 135 ani de la na?terea poetului Octavian   Goga, fiind .marcata printr-o suita de evenimente care au avut  loc în data de 21 mai.  Programul artistic al serii a fost realizat de catre exper?i ?i cursan?i ai ?colii de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, partener deja tradi?ional al Muzeului Memorial “Octavian Goga. Tot cu acest prilej a avut loc ?i un moment liric sus?inut de un grup de elevi ai ?colii Gimnaziale “Octavian Goga” din Ciucea, dedicat poetului Octavian Goga. Dupa programul artistic, au fost decernate premiile elevilor participan?i la concursul: ”Ciucea lui Goga” , ale caror lucrari sunt expuse în Casa Alba. Pe tot parcursul Nop?ii Muzeelor vizitatorii au putut admira expozi?iile permanente ale muzeului, expozi?ia temporara aniversara “135 de ani de la na?terea lui Octavian Goga” de la parterul Castelului, cu piese reprezentative din colec?iile muzeului ?i expozi?iile cu lucrari de arta plastica ale elevilor de la ?coala Gimnaziala „Octavian Goga” din Ciucea, ?coala Gimnaziala din Negreni, ?coala Gimnaziala din Bucea, ?coala Gimnaziala din Valea Draganului ?i Clubul Copiilor din Gherla, dedicate aniversarii a 135 de ani de la na?terea poetului.  
- Concursul National de Poezie “Octavian Goga”, edi?ia a XXXII-a a fost realizat în parteneriat cu Consiliul Judetean Cluj, Directia Judeteana Pentru Cultura Cluj si Uniunea Scriitorilor – Filiala Cluj. În data de 23 octombrie a avut loc festivitatea de premiere ?i Muzeul Memorial „Octavian Goga” a acordat premii constând în publicatii proprii ale muzeului. Aceasta a fost urmata de un program artistic ?i poetic sustinut de cursan?i ?i exper?i ai  ?colii Populare de  Arte "Tudor Jarda" Cluj.
-,,Florile dalbe – Colindul la romani”, ac?iune realizata pe parcursul lunii decembrie, în cadrul Cabinetului de pedagogie muzeala, constând în recitaluri de colinde ?i prelegeri asupra tradi?iilor de iarna în NV Transilvaniei organizate în incinta muzeului în preajma sarbatorii Craciunului,  în colaborare cu si ansamblurile folclorice ale scolilor din Ciucea, Negreni si  PFA Aurel But.
- Participarea cu doua lucrari la Expozi?ia „Muzeele pierdute”  care a avut loc la Muzeul Arta Cluj -Napoca, realizata în parteneriat cu Re?eaua Na?ionala a Muzeelor din România.
-Participarea in juriul Concursului International de Mestesuguri Traditionale “Mâini de aur"- Huedin.
 
 
 
  F. Previzionarea evolu?iei economico-financiare a institu?iei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de catre autoritate, precum ?i a veniturilor institu?iei ce pot fi atrase din alte surse
   
   3. Analiza programului minimal realizat


Nr. crt. Programul Denumirea proiectului Devizul estimat
2015
Mii lei
Devizul realizat
2015
Mii lei
(1) (2) (4) (5) (6)
1.1  
 
Program 1: Evidenta, conservarea si asigurarea securitatii patrimoniului muzeal                               251.000
 
Evidenta electronica a bunurilor muzeale 4,00 4,00
1.2. Conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile 203,00 203,00
1.3 Conservarea preventiva a bunurilor culturale mobile 4,00 4,00
1.4 Asigurarea securitatii patrimoniului muzeal (Toaletarea arborilor care prezinta pericol pentru imobilele de patrimoniu) 40,00 40,00
      Total : 247,00 Total : 247,00
2.1 2.Investitii, reparatii si modernizarea infrastructurii Modernizarea infrastructurii pentru prevenirea incendiilor. 4.00 4,00
2.2 Reparatii curente 7,00 7,00
      Total : 11,00 Total : 11,00
3.1 Program 3:
 
 
Cercetarea stiintifica a patrimoniului muzeal
Proiectul: Expertizarea si clasarea patrimoniului mobil. 7,00 7,00
3.2 Activitate  editoriala 7,00 7,00
3.3 Reevaluarea bunurilor culturale mobile 7,00 3,30
      Total : 21,00 Total : 17,30
4.1 Program 4:
 
Valorificarea patrimoniului muzeal prin expozitia permanenta si expozitii temporare
 
 
Dotarea spatiilor expozitionale si depozitelor cu elemente de muzeotehnica 7,00 7,00
4.2 Expozitie temporara aniversara:“134 de ani de la nasterea lui Octavian Goga” 7,00 7,00
4.3 Expozitie de pictura si arta decorativa 7,00 7,00
4.4 Expozitie Etnografica 7,00 7,00
      Total: 28,00 Total: 28,00
5.1  
 
Program 5:
 
 
Programul de educatie muzeala a publicului vizitator
,,Dorurile mele”- Recital de poezie si cântece din lirica lui O. Goga 4,00 4,00
5.2. Cabinetul de Pedagogie Muzeala 7,00 7,00
5.3 Festivalul national de poezie ,,Zilele Octavian Goga”. Editia XXXI 4,00 4,00
      Total: 15,00 Total: 15,00
6.1 Program 6: Integrarea institutiei intr-un circuit de informatii nationale si internationale Expozitie itineranta 4,00 4,00
6.2 „Ne cheama pamântul” 4,00 4,00
6.3 Concurs de desen:  “Simbolismul crea?iei lui Ady Endre”, editia1 4,00 4,00
      Total: 12,00 Total: 12,00
7.1 Program 7:
 
Turism cultural si suveniruri muzeale
Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest 4,00 4,00
7.2 Suveniruri muzeale 4,00 4,00
      Total: 8,00 Total: 8,00
8.1 Program 8: Campanie de promovare a imaginii Muzeului Memorial “Octavian Goga” Muzeul Memorial “Octavian Goga” în viata comunitatii ?i în lume 4,00 4,00
8.2 Muzeul Memorial “Octavian Goga” în spatiul virtual 4,00 4,00
      Total: 8,00 Total: 8,00
  Total: 8 programe Total:  23 proiecte Total estimat:
354,00
Total realizat:
350,30
 
În urma analizarii Programului minimal realizat se constata ca la toate proiectele derulate în cadrul institu?iei muzeale nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate, cu excep?ia proiectului: Reevaluarea bunurilor culturale mobile, unde costurile realizate sunt mai mici decât costurile prevazute cu 3,7 mii lei, deoarece în perioada raportata s-a realizat doar documentarea în vederea reevaluarii bunurilor culturale mobile din patrimoniul muzeal, deoarece pâna în prezent nu s-a convenit asupra unei metodologii unitare care sa poata fi utilizata la nivelul institu?iilor muzeale ?i nici nu s-a clarificat daca reevaluarea trebuie sa fie facuta numai de evaluatori acredita?i, de exper?i acredita?i de Ministerul Culturii sau poate fi facuta ?i de speciali?tii din muzee.
 
Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe:
Nr. crt. Programul Denumirea proiectului Devizul estimat
2016
Mii lei
Devizul realizat
2016
Mii lei
 
(1) (2) (4) (5) (6)  
1.1  
 
Program 1: Evidenta, conservarea si asigurarea securitatii patrimoniului muzeal                               251.000
 
Evidenta electronica a bunurilor muzeale 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
1.2. Asigurarea bunurilor culturale mobile clasate in categoria juridica Tezaur 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
1.3 Digitizarea patrimoniului muzeal mobil 7,00 7,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
1.4 Conservarea si restaurarea  bunurilor culturale mobile 224,00 201,35 *
      Total : 239,00 Total : 216,35  
2.1 2.Investitii, reparatii si modernizarea infrastructurii Reparatii curente 7,00 7,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
2.2 Amenajarea unui Laborator de Conservare si restaurare* 28,00 5,00  **
2.3 Reabilitarea aleilor pietonale si auto, a zidurilor de sprijin si a gardului de împrejmuire** 20,00 0 ***
      Total : 55,00 Total : 12,00  
3.1 Program 3:
 
 
Cercetarea stiintifica a patrimoniului muzeal
Proiectul: Expertizarea si clasarea patrimoniului mobil. 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
3.2 Activitate  editoriala 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
3.3 Reevaluarea bunurilor culturale mobile 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
      Total : 12,00 Total : 12,00  
4.1 Program 4:
 
Valorificarea patrimoniului muzeal prin expozitia permanenta si expozitii temporare
 
 
Expozitie temporara aniversara:
135 de ani de la nasterea lui Octavian Goga”
7,00 7,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
4.2 ,,Veturia si Octavian Goga”, expozitie temporara cu caracter memorialistic 7,00 7,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
4.3 Expozitie “Peisaje- arta plastica din colectia Goga” 7,00 7,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
      Total: 21,00 Total: 21,00  
5.1  
 
Program 5:
 
 
Programul de educatie muzeala a publicului vizitator
,,Dorurile mele”- Recital de poezie si cântece din lirica lui               O. Goga 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
5.2. Cabinetul de Pedagogie Muzeala 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
5.3 Festivalul national de poezie ,,Zilele Octavian Goga”. Editia XXXII 7,00 7,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
      Total: 15,00 Total: 15,00  
6.1 Program 6: Integrarea institutiei intr-un circuit de informatii nationale si internationale Expozitie itineranta 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
6.2 „Ne cheama pamântul” 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
6.3 Concurs de desen:  “Simbolismul crea?iei locuitorilor de la Ciucea” 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
      Total: 12,00 Total: 12,00  
7.1 Program 7:
 
Turism cultural si suveniruri muzeale
Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
7.2 Suveniruri muzeale 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
      Total: 8,00 Total: 8,00  
8.1 Program 8: Campanie de promovare a imaginii Muzeului Memorial “Octavian Goga” Muzeul Memorial “Octavian Goga” în viata comunitatii ?i în lume 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
8.2 Muzeul Memorial “Octavian Goga” în spatiul virtual 4,00 4,00 nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
      Total: 8,00 Total: 8,00  
  Total: 8 programe Total:  23 proiecte Total estimat:
370,00
Total realizat:
304,35
  
 

Evenimente

TURUL MUZEULUI