Orar: Luni: Inchis  Marti-Duminica: 9-17,  Ultima intratre 16.30
  Localitatea CIUCEA, Strada PRINCIPALA, Nr.4, Judetul CLUJ

Concursuri

[PDF] Anunt -  Concurs promovare Expert 

[PDF] Anunt - Concurs de promovare

[PDF] Anunt - Rezultat final concurs ocupare post - paza

[PDF] Anunt - Rezultate proba interviu

[PDF] Anunt - Rezultat proba de selectie a dosarelor

[PDF] Anunt - Concurs pentru ocupare loc vacant paznicR O M Â N I A                                                   
JUDETUL CLUJ                                                  
CONSILIUL JUDETEAN
 
 
 
ANUN?
Rezultat final
concurs de proiecte de management-  Muzeul Memorial ”Octavian Goga”
 
 
 
 
În urma expirarii termenului în care pot fi depuse contestatii  la  concursul de proiecte de management pentru ocuparea func?iei de manager la  Muzeul Memorial ”Octavian Goga” din Ciucea, institutie de cultura aflata în subordinea Consiliului Judetean Cluj, secretariatul comisiei de concurs comunica rezultatul final:
           
Nr. Crt. Cod Identificare Rezultat selec?ie Nota prima etapa Nota etapa a II- a Nota finala Rezultat final
1. 001MMOG Admis       8,50 8 8,25 Admis
 
             
Potrivit art. 10 alin. 7 din Regulamentul de organizare ?i desfa?urare a concursului de proiecte, este declarat câ?tigator candidatul care a ob?inut cea mai mare medie, cu condi?ia ca aceasta sa fie minim 7.
 
 
   În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile ?i completarile ulterioare, comunicam lista nominala a candida?ilor:
 
   001MMOG -Eduard Boboc
 
 
                                                               Secretariat comisie
                                                                       
 
 
 
 
 
 
Afi?at azi 05.11.2019

 
R O M Â N I A                                                   
 JUDETUL CLUJ                                                  
 CONSILIUL JUDETEAN
 
 
 
ANUN?
Rezultat concurs
concurs de proiecte de management -  Muzeul Memorial ”Octavian Goga”  
 
 
 
 
 
În baza prevederilor art. 8, litera s) din Regulamentul de organizarea ?i desfa?urare a concursului de proiecte de management organizat  pentru ocuparea func?iei de manager la   Muzeul Memorial ”Octavian Goga” din Ciucea, institutie de cultura aflata în subordinea Consiliului Judetean Cluj,
Secretariatul comisiei de concurs comunica rezultatul concursului:
           

Nr. Crt Cod Identificare Rezultat selec?ie Nota prima etapa Nota etapa a II- a Nota finala Rezultat concurs
1. 001 MMOG Admis 8,50 8 8,25 Admis

 
             
 
Potrivit art. 10 alin. 7 din Regulamentul de organizare ?i desfa?urare a concursului de proiecte, este declarat câ?tigator candidatul care a ob?inut cea mai mare medie, cu condi?ia ca aceasta sa fie minim 7.
 
            Candida?ii nemul?umi?i pot depune contesta?ii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea ?i desfa?urarea concursului la Serviciul Resurse Umane, in termen de 2 zile lucratoare de la data aducerii la cuno?tin?a a candida?ilor a rezultatului concursului.
    
 
                                                               Secretariat comisie
                                                                       
 
 
 
 
Afi?at azi 31.10.2019
      R O M Â N I A                                                    

   JUDETUL CLUJ                                                  
   CONSILIUL JUDETEAN
 
 
ANUN?
Concurs de proiecte de management -  Muzeul Memorial ”Octavian Goga”
 
Rezultat etapa I
 
 
 
În baza prevederilor articolului 8, litera q) din Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea func?iei de manager la Muzeul Memorial ”Octavian Goga” din  Ciucea,
Secretariatul comisiei de concurs comunica rezultatul ob?inut în prima etapa - analiza   proiectelor de management.
 
             
Nr. Crt. Cod Identificare NOTA
1. 001 MMOG 8,5
 
 
În conformitate cu dispozi?iile art. 19 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile ?i completarile ulterioare:
„Sunt declarati admisi pentru sustinerea interviului candidatii care au obtinut în prima etapa a concursului nota minima 7“.
Etapa a doua a concursului - sus?inerea proiectelor de management în cadrul interviului, va avea loc  JOI , 31.10.2019, orele 10  la sediul Consiliului Jude?ean Cluj.
             În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de managementetapa interviului are caracter public. Persoanele care doresc sa asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare. Solicitarea se depune, în timpul programului de lucru, cel tîrziu în ziua anterioara desfasurarii interviului. Persoanele care asista în acest mod la etapa interviului nu au dreptul sa intervina în cadrul discutiilor si/sau sa înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului”.
 
                                                                Secretariat comisie
                                                                       
 
 
Afi?at azi 30.10.2019

 R O M Â N I A  

JUDETUL CLUJ                                                  
CONSILIUL JUDETEAN
 
 
 
 
ANUN?
Rezultat selec?ie dosare
concurs de proiecte de management   Muzeul Memorial ”Octavian Goga”
 
 
 
 
 
În urma analizarii dosarului  de concurs depus in vederea participarii la concursul de proiecte de management pentru ocuparea func?iei de manager la Muzeul Memorial ”Octavian Goga” din Ciucea, institutie de cultura aflata în subordinea Consiliului Judetean Cluj, secretariatul comisiei de concurs comunica rezultatul selec?iei:
           
 
Nr. Crt. Cod Identificare Rezultat selec?ie Observa?ii
1. 001 MMOG ADMIS  
             
 
 
 
    
                                                               Secretariat comisie
                                                                       
 
 
Afi?at azi 15.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


ROMÂNIA                                                                      


JUDETUL CLUJ


CONSILIUL JUDETEAN


ANUN? PUBLIC


concurs de proiecte de management organizat pentru 


Muzeul Memorial ”Octavian Goga”


Consiliul Jude?ean Cluj organizeaza, la sediul sau din Calea Doroban?ilor nr. 106, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura,  cu modificarile si completarile ulterioare ?i ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, cu modificarile ?i completarile ulterioare concursul de proiecte de management pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga” .


 Conditii de participare:


a)  are cetatenia româna sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ?i domiciliul în România;


b)  are capacitate deplina de exercitiu;


c)   are studii universitare de licen?a absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta într-unul din domeniile de licen?a:


• Istorie


• Studiul patrimoniului (Heritage Studies)


• Studii culturale


• Arte vizuale


• ?tiin?e ale comunicarii


Conform H.G. nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor  de studii universitare si a structurii institutiilor de învatamânt superior  pentru anul universitar 2019-2020.


   d)  experien?a în specialitatea studiilor, men?ionate la lit. c), de minimum 3 ani;


e)   experienta în domeniul activita?ii manageriale de minimum 2 ani sau specializari în domeniul managementului;


g)   nu a suferit condamnari penale si civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;


i)    nu a fost lucrator al securita?ii sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii;


j)    cunoaste limba româna, scris si vorbit;


 


Calendarul concursului:


a)  20.09.2019 aducerea la cunostinta publica a: conditiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapa; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informatiilor (privind conditiile tehnice de redactare a proiectului de management si conditiile de prezentare a acestuia si orice alte informatii considerate necesare unei mai bune întelegeri a cerintelor concursului).


b)  14.10.2019- data limita pentru depunerea proiectelor de management si a dosarelor de concurs de catre candidati;


c)   15-16.10.2019 -selec?ia dosarelor;


d)  17.10-29.10.2019 , analiza proiectelor de management – prima etapa;


e)   30-31.10.2019 sustinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapa.


f)    În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cuno?tin?a candida?ilor ?i la cuno?tin?a publica, a rezultatului concursului ?i afi?area acestuia.


g)   Candida?ii nemul?umi?i pot depune contesta?ii, în termen de 2 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta candidatilor a rezultatului concursului, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea ?i desfa?urarea concursului, la Serviciul Resurse Umane, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management.


h)  în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestatii sau, dupa caz, de la data solutionarii acestora, prin grija autoritatii, rezultatul final al concursului, lista nominala a candidatilor si alte informatii de interes public sunt aduse la cunostinta publica prin afisaj la sediul autoritatii si al institutiei, precum si pe pagina de internet a autoritatii si a institutiei publice de cultura.


Dosarele de concurs si proiectele de management se depun la sediul Consiliului Jude?ean Cluj, în perioada  20.09-14.10.2019, luni joi între orele 8,00-15,00, iar vineri între orele 8-12,00, la sediul Consiliului Jude?ean Cluj, Serviciul Resurse Umane – etajul 3, camera 305.


Dosarul de concurs trebuie sa contina:


a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil si adresa de e-mail, conform modelului anexat;


b) copie dupa actul de identitate;


c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);


d) diplome de studii (care atesta absolvirea studiilor solicitate la condi?ii de participare pct. c) si, dupa caz, documente care atesta efectuarea unor specializari


în domeniul managementului (pct.e);


e) Adeverin?a medicala eliberata de medicul de medicina muncii al Consiliului Judetean. Pentru obtinerea acesteia candidatul se va prezenta la sediul Consiliului Judetean Cluj, Serviciul Resurse Umane pentru obtinerea formularului de solicitare a examenului medical de medicina muncii;


f) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetatenie româna sau acte similare în situatia persoanelor cu alta cetatenie;


g) copia carnetului de munca ?i, dupa caz, o adeverin?a care sa ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probeaza cu adeverin?a eliberata de angajator), conform modelului anexat; 


h) declara?ie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al securita?ii sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, conform modelului anexat;


i) declara?ia pe proprie raspundere privind capacitatea de exerci?iu, conform modelului anexat;


j) proiectul de management, care trebuie întocmit si structurat conform cerintelor din Caietul de obiective, în format scris si în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, fara a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului (fara a se mentiona numele si/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietatile fisierului electronic).


Proiectul este limitat la un numar de 30 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25,  font: cambria, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de baza si dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numarul paginilor centrat) + anexe.


  Condi?ia de pregatire sau experien?a în management poate fi substituita de pregatirea în management atestata cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experien?a în conducerea unei institu?ii, companii, organiza?ii neguvernamentale etc., dovedita prin adeverin?a.


Copiile actelor din dosarul de concurs se prezinta însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limba straina vor fi înso?ite obligatoriu de traduceri legalizate.


În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atesta efectuarea unor specializari în alta ?ara, acestea trebuie sa fie înso?ite de dovada recunoa?terii acestora în România, conform prevederilor legale. 


La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atesta efectuarea unor specializari, cu termenul de valabilitate expirat.


La concurs pot participa numai candidatii al caror dosar este complet si corect întocmit.


Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax:          0372640024 din cadrul Consiliului Jude?ean Cluj (luni–joi între orele 8,00–15,00; vineri între orele 8,00–13:00).


Anexe: 


• MODEL Formular de înscriere la concurs de management


• MODEL Adeverin?a de vechime


• MODEL Declara?ie pe propria raspundere-capacitate de exerci?iu


• MODEL Declara?ie pe propria raspundere - poli?ie politica


• Caietul de obiective elaborat pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Jude?ean Cluj pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga”; 


• Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, organizat de Consiliul Jude?ean Cluj pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga”  .


• Organigrama, Statul de func?ii ?i Regulamentul de organizare ?i func?ionare pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga”;


• Bugetul institutiei - pe ultimii trei ani


BIBLIOGRAFIE:


• Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicata, cu modificarile ulterioare;


• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare


• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 (*actualizata*) privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare;


• Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, cu modificarile ?i completarile ulterioare;


• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ?i completarile ulterioare;


• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare; 


• Ordonan?a Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunata?irea sistemului de finan?are a programelor, proiectelor si ac?iunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;


• Legea nr. 500/2002 privind finan?ele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;


 


PRE?EDINTE,


                                                                   Alin TI?E


Director general: Cristina ?CHIOP…………………………


Sef serviciu R.U.:Corina MOCAN…………………………………


Întocmit/Redactat:Consilier SRU : Adriana Rusnac………..


FORMULAR DE ÎNSCRIERE Model


Functia  solicitata: …………………………………………………………………………………….


 


…………………………………………………………………………………….


                                                Date personale


Numele: ………………………………. …………………………………………. 


Prenumele: ………………………………………………………………………..


Adresa: ……………………………………………………………………………


Numar de telefon: ……………………………………e-mail…………………………...


Data nasterii : ……………………………………………………………………..


Studii:


Limbi straine (slab, bine, foarte bine)*) :


Scris Citit Vorbit
*) Se va mentiona si limba materna, acolo unde este cazul.


Cunostinte operare pe calculator : 


Declar pe propria raspundere, cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca datele furnizate în acest formular sunt adevarate, ca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare  si nu ma aflu în una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei de manager. 


Consimt in mod expres si neechivoc ca datele mele personale sa fie prelucrate de catre Consiliul Jude?ean Cluj- Serviciul Resurse Umane în conformitate cu prevederile Regulamentului  General privind Protec?ia Datelor nr. 679/2016, în scopul desfa?urarii concursului ?i doar pe perioada derularii acestui concurs. 


În termen de 10 zile lucratoare de la data afi?arii rezultatului final al concursului documentele depuse care con?in datele mele personale se vor distruge.


Data ………………………..

Semnatura ………………….


Denumire angajator


Date de identificare ale angajatorului (adresa completa, CUI)                                    Model


 


Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)


Nr. de înregistrare/Data înregistrarii


ADEVERINTA


Prin prezenta se atesta faptul ca dl/d-na................................................................, posesor al B.I./C.I., seria........, nr.................., CNP..............................................., a fost/este angajatul ........................................................., începând cu data de ………………….. în baza actului administrativ de numire nr............./..................;/contractului individual de munca/, cu norma întreaga/cu timp partial de..........ore/zi, încheiat pe durata determinata/nedeterminata, înregistrat  în registrul general de evidenta a salariatilor cu nr......../.................... , în functia/meseria/ocupatia de 1...........................................................


Pentru exercitarea atributiilor stabilite în fisa postului aferenta contractului individual de munca/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2.................................... , în specialitatea....................................


Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu, dl./d-na............................................................................... a dobândit:


- vechime în munca: ...........ani........luni.......zile.


- vechime în specialitatea studiilor: ..............ani.............luni..........zile.


Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu au intervenit urmatoarele mutatii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de munca/raporturilor de serviciu):


Nr. 


crt. Mutatia


intervenita Data Meseria/functia/ocupatia cu


indicarea clasei/gradatiei


profesionale Numarul si data actului pe baza caruia se face


înscrierea si temeiul legal


Se vor adauga câte rânduri este nevoie


În perioada lucrata a avut..........................zile de concediu medical si ................... concediu fara plata. 


În perioada lucrata, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nici o sanctiune disciplinara/ i s-a aplicat sanctiunea disciplinara................................. 


 


  Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaratii, certificam ca datele cuprinse în prezenta adeverinta sunt reale, exacte si complete. 


Data Numele si prenumele reprezentantului legal al angajatorului3,


…………………


           Semnatura reprezentantului legal al angajatorului, 


              Stampila angajatorului 


  1 - prin raportare la Clasificarea Ocupatiilor din România si la actele normative care stabilesc functii


   2 -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior)


  3 - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezinta angajatorul în relatiile cu tertii   


                                                                                      Model


DECLARATIE


Subsemnatul(a) ____________________________________________________ , domiciliat(a) în localitatea/sectorul ______________________________ _________ str.       _______________________________  nr. _____  bl. _____ sc. _________ ap. ________  judetul ___________________, posesor/posesoare BI/CI/pasaport  seria _______ nr. ___________,eliberat(a) de ____________________,la data de _____-CNP ______________________________,


În calitate de candidat la concursul de proiecte de management pentru ______________________


_________________________________________________________________________________________________________                                    


Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului în declaratii,  ca nu mi-a fost restrânsa, în conditiile legii, capacitatea de exercitiu.


  


  Data                                                                                     Semnatura


………..                                                                            ……………………


                                                                                       Model


 


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE


Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................................................, CNP ………………………………...,domiciliat/domiciliata  .......................................................................………………………………legitimat/legitimata cu .................. seria …………….. nr. ....................,eliberat de……………………………….la data de …………………………… cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, dupa luarea la cunostinta a continutului Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu am fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit.a) - c) din ordonanta de urgenta.


Data,  Semnatura,


………………………                                                                                                 ………………………….. 


                                                                                                


ROMÂNIA                                                                     


JUDETUL CLUJ


CONSILIUL JUDETEAN


 


ANUN? PUBLIC


concurs de proiecte de management organizat pentru


Muzeul Memorial ”Octavian Goga”


 


Consiliul Jude?ean Cluj organizeaza, la sediul sau din Calea Doroban?ilor nr. 106, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura,  cu modificarile si completarile ulterioare ?i ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, cu modificarile ?i completarile ulterioare concursul de proiecte de management pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga” .


 Conditii de participare:


a)  are cetatenia româna sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ?i domiciliul în România;


b)  are capacitate deplina de exercitiu;


c)   are studii universitare de licen?a absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta într-unul din domeniile de licen?a:


·         Istorie


·         Studiul patrimoniului (Heritage Studies)


·         Studii culturale


·         Arte vizuale


·         ?tiin?e ale comunicarii


Conform H.G. nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor  de studii universitare si a structurii institutiilor de învatamânt superior  pentru anul universitar 2019-2020.


   d)  experien?a în specialitatea studiilor, men?ionate la lit. c), de minimum 3 ani;


e)   experienta în domeniul activita?ii manageriale de minimum 2 ani sau specializari în domeniul managementului;


g)   nu a suferit condamnari penale si civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;


i)    nu a fost lucrator al securita?ii sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii;


j)    cunoaste limba româna, scris si vorbit;


 


 


Calendarul concursului:


a)  20.09.2019 aducerea la cunostinta publica a: conditiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapa; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informatiilor (privind conditiile tehnice de redactare a proiectului de management si conditiile de prezentare a acestuia si orice alte informatii considerate necesare unei mai bune întelegeri a cerintelor concursului).


b)  14.10.2019- data limita pentru depunerea proiectelor de management si a dosarelor de concurs de catre candidati;


c)   15-16.10.2019 -selec?ia dosarelor;


d)  17.10-29.10.2019 , analiza proiectelor de management – prima etapa;


e)   30-31.10.2019 sustinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapa.


f)    În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cuno?tin?a candida?ilor ?i la cuno?tin?a publica, a rezultatului concursului ?i afi?area acestuia.


g)   Candida?ii nemul?umi?i pot depune contesta?ii, în termen de 2 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta candidatilor a rezultatului concursului, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea ?i desfa?urarea concursului, la Serviciul Resurse Umane, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management.


h)  în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestatii sau, dupa caz, de la data solutionarii acestora, prin grija autoritatii, rezultatul final al concursului, lista nominala a candidatilor si alte informatii de interes public sunt aduse la cunostinta publica prin afisaj la sediul autoritatii si al institutiei, precum si pe pagina de internet a autoritatii si a institutiei publice de cultura.


Dosarele de concurs si proiectele de management se depun la sediul Consiliului Jude?ean Cluj, în perioada  20.09-14.10.2019, luni joi între orele 8,00-15,00, iar vineri între orele 8-12,00, la sediul Consiliului Jude?ean Cluj, Serviciul Resurse Umane – etajul 3, camera 305.


Dosarul de concurs trebuie sa contina:


a)     cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil si adresa de e-mail, conform modelului anexat;


b)     copie dupa actul de identitate;


c)      curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);


d)     diplome de studii (care atesta absolvirea studiilor solicitate la condi?ii de participare pct. c) si, dupa caz, documente care atesta efectuarea unor specializari


în domeniul managementului (pct.e);


e)     Adeverin?a medicala eliberata de medicul de medicina muncii al Consiliului Judetean. Pentru obtinerea acesteia candidatul se va prezenta la sediul Consiliului Judetean Cluj, Serviciul Resurse Umane pentru obtinerea formularului de solicitare a examenului medical de medicina muncii;


f)       cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetatenie româna sau acte similare în situatia persoanelor cu alta cetatenie;


g)     copia carnetului de munca ?i, dupa caz, o adeverin?a care sa ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probeaza cu adeverin?a eliberata de angajator), conform modelului anexat;


h)     declara?ie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al securita?ii sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, conform modelului anexat;


i)       declara?ia pe proprie raspundere privind capacitatea de exerci?iu, conform modelului anexat;


j)       proiectul de management, care trebuie întocmit si structurat conform cerintelor din Caietul de obiective, în format scris si în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, fara a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului (fara a se mentiona numele si/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietatile fisierului electronic).


Proiectul este limitat la un numar de 30 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25,  font: cambria, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de baza si dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numarul paginilor centrat) + anexe.


            Condi?ia de pregatire sau experien?a în management poate fi substituita de pregatirea în management atestata cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experien?a în conducerea unei institu?ii, companii, organiza?ii neguvernamentale etc., dovedita prin adeverin?a.


Copiile actelor din dosarul de concurs se prezinta însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limba straina vor fi înso?ite obligatoriu de traduceri legalizate.


În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atesta efectuarea unor specializari în alta ?ara, acestea trebuie sa fie înso?ite de dovada recunoa?terii acestora în România, conform prevederilor legale.


La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atesta efectuarea unor specializari, cu termenul de valabilitate expirat.


La concurs pot participa numai candidatii al caror dosar este complet si corect întocmit.


Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax:          0372640024 din cadrul Consiliului Jude?ean Cluj (luni–joi între orele 8,00–15,00; vineri între orele 8,00–13:00).


Anexe:


MODEL Formular de înscriere la concurs de management
MODEL Adeverin?a de vechime
MODEL Declara?ie pe propria raspundere-capacitate de exerci?iu
MODEL Declara?ie pe propria raspundere - poli?ie politica
Caietul de obiective elaborat pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Jude?ean Cluj pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga”;
Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, organizat de Consiliul Jude?ean Cluj pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga”  .
Organigrama, Statul de func?ii ?i Regulamentul de organizare ?i func?ionare pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga”;
Bugetul institutiei - pe ultimii trei ani
BIBLIOGRAFIE:


Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicata, cu modificarile ulterioare;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 (*actualizata*) privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, cu modificarile ?i completarile ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ?i completarile ulterioare;
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare;
Ordonan?a Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunata?irea sistemului de finan?are a programelor, proiectelor si ac?iunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finan?ele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 


 


                                                        PRE?EDINTE,


                                                                   Alin TI?E


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Director general: Cristina ?CHIOP…………………………


Sef serviciu R.U.:Corina MOCAN…………………………………


Întocmit/Redactat:Consilier SRU : Adriana Rusnac………..


 


 


 


                                                    FORMULAR DE ÎNSCRIERE                             Model


 


Functia  solicitata: …………………………………………………………………………………….


 


…………………………………………………………………………………….


 


                                                Date personale


Numele: ………………………………. ………………………………………….


Prenumele: ………………………………………………………………………..


Adresa: ……………………………………………………………………………


Numar de telefon: ……………………………………e-mail…………………………...


Data nasterii :  ……………………………………………………………………..             


 


Studii:


 


 
 


Limbi straine (slab, bine, foarte bine)*) :


 


 


Scris


Citit


Vorbit


 


 


 


 


 


 


 


 


*) Se va mentiona si limba materna, acolo unde este cazul.


Cunostinte operare pe calculator :


 


 


 


            Declar pe propria raspundere, cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca datele furnizate în acest formular sunt adevarate, ca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare  si nu ma aflu în una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei de manager.


 


 


Consimt in mod expres si neechivoc ca datele mele personale sa fie prelucrate de catre Consiliul Jude?ean Cluj- Serviciul Resurse Umane în conformitate cu prevederile Regulamentului  General privind Protec?ia Datelor nr. 679/2016, în scopul desfa?urarii concursului ?i doar pe perioada derularii acestui concurs.


În termen de 10 zile lucratoare de la data afi?arii rezultatului final al concursului documentele depuse care con?in datele mele personale se vor distruge.


Data ………………………..


                                   


Semnatura ………………….


Denumire angajator


Date de identificare ale angajatorului (adresa completa, CUI)                                    Model


 


Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)


Nr. de înregistrare/Data înregistrarii


 


 


ADEVERINTA


 


 


            Prin prezenta se atesta faptul ca dl/d-na................................................................, posesor al B.I./C.I., seria........, nr.................., CNP..............................................., a fost/este angajatul ........................................................., începând cu data de ………………….. în baza actului administrativ de numire nr............./..................;/contractului individual de munca/, cu norma întreaga/cu timp partial de..........ore/zi, încheiat pe durata determinata/nedeterminata, înregistrat  în registrul general de evidenta a salariatilor cu nr......../.................... , în functia/meseria/ocupatia de 1...........................................................


            Pentru exercitarea atributiilor stabilite în fisa postului aferenta contractului individual de munca/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2.................................... , în specialitatea....................................


            Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu, dl./d-na............................................................................... a dobândit:


- vechime în munca: ...........ani........luni.......zile.


- vechime în specialitatea studiilor: ..............ani.............luni..........zile.


            Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu au intervenit urmatoarele mutatii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de munca/raporturilor de serviciu):


 


Nr.


crt.


Mutatia


intervenita


Data


Meseria/functia/ocupatia cu


indicarea clasei/gradatiei


profesionale


Numarul si data actului pe baza caruia se face


înscrierea si temeiul legal


 


 


 


Se vor adauga câte rânduri este nevoie


 


 


În perioada lucrata a avut..........................zile de concediu medical si ................... concediu fara plata.


În perioada lucrata, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nici o sanctiune disciplinara/ i s-a aplicat sanctiunea disciplinara.................................


 


                        Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaratii, certificam ca datele cuprinse în prezenta adeverinta sunt reale, exacte si complete.


 


Data                                        Numele si prenumele reprezentantului legal al angajatorului3,


…………………


                       Semnatura reprezentantului legal al angajatorului,


 


                                                    Stampila angajatorului


 


  1 - prin raportare la Clasificarea Ocupatiilor din România si la actele normative care stabilesc functii


   2 -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior)


  3 - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezinta angajatorul în relatiile cu tertii  


 


 


 


                                                                                                                     Model


 


 


 


DECLARATIE


 


 


 


Subsemnatul(a) ____________________________________________________ , domiciliat(a) în localitatea/sectorul ______________________________ _________ str.       _______________________________  nr. _____  bl. _____ sc. _________ ap. ________  judetul ___________________, posesor/posesoare BI/CI/pasaport  seria _______ nr. ___________,eliberat(a) de ____________________,la data de _____-CNP ______________________________,


În calitate de candidat la concursul de proiecte de management pentru ______________________


_________________________________________________________________________________________________________                                   


Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului în declaratii,  ca nu mi-a fost restrânsa, în conditiile legii, capacitatea de exercitiu.


 


 


 


 


 


 


  Data                                                                                     Semnatura


………..                                                                            ……………………


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                      Model


 


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE


 


 


 


Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................................................, CNP ………………………………...,domiciliat/domiciliata  .......................................................................………………………………legitimat/legitimata cu .................. seria …………….. nr. ....................,eliberat de……………………………….la data de …………………………… cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, dupa luarea la cunostinta a continutului Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu am fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit.a) - c) din ordonanta de urgenta.


 


Data,                                                                                                   Semnatura,


………………………                                                                                                 …………………………..


 


 


 


  

ONSILIUL JUDETEAN CLUJ
MUZEUL MEMORIAL
``OCTAVIAN GOGA``
LOC. CIUCEA , JUD. CLUJ

Nr. Înreg. 266 / 02.10.2017             


ANUNT

Muzeul Memorial “Octavian Goga” organizeaza la sediul sau din localitatea Ciucea, str. Principala nr. 4, jud. Cluj, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante, perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza:

1.      Gestionar-custode (sala), IA; studii medii; (norma întreaga)
2.      Contabil IA, studii medii; ( 0,25 norma)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
o    a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
o    b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
o    c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
o    d) are capacitate deplina de exercitiu;
o    e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita?ile sanitare abilitate;
o    f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
o    g) nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra sta tului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:
o    Gestionar-custode (sala) (M) IA:
o   studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
o   vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani si 6 luni;
o   vechime în domeniul muzeal de minimum 6 ani si 6 luni;
o   atestat Gestionar-custode (sala)
o    Contabil (M) IA:
o    studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
o     calificare în specialitatea de contabilitate;
o    vechime în functia de contabil de minimum 6 ani si 6 luni;
o    cunostinte de utilizare a calculatorului;
o    experienta în domeniul Resurselor umane constituie un avantaj.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
o    23 octombrie 2017, ora 14.00: termenul limita de depunere a dosarelor ;
o    31 octombrie 2017, ora 10.00: proba scrisa;
o    03 noiembrie 2017 ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1.      cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3.      copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu?ia publica;
4.      carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.      cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6.      adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7.      curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate si de actele în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Candidatii declarati admisi la proba de selectie a dosarelor se vor prezenta la proba scrisa la sediul Muzeului Memorial Octavian Goga din localitatea Ciucea, str. Principala nr. 4, jud. Cluj în data de 31 octombrie a.c. la ora  945 si vor avea asupra lor B.I./C.I si instrumente de scris cu culoare albastra în vederea sustinerii probei scrise.
Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs se vor afi?a la sediul Muzeului Memorial Octavian Goga sau accesând pagina : www.muzeuloctaviangoga.ro/concursuri. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Muzeului Memorial ”Octavian Goga”, din Ciucea, str. Principala nr. 4, jud. Cluj, telefon: 0264/259.003.
Subiectele pentru proba scrisa si interviu vor fi stabilite în baza urmatoarei BIBLIOGRAFII:
Bibliografie pentru concursul de ocupare a functiei de Gestionar custode IA – studii medii:

- Legea muzeelor si a colectiilor publice Nr. 311/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea privind protejarea patrimoniului cultural national mobil Nr. 182/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Publicatia “Ciucea lui Octavian Goga” – Editura Casa Cartii de Stiinta Cluj-Napoca
Bibliografie pentru concursul de ocupare a functiei de contabil IA – studii medii, (0,25 norma):
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea privind finantele publice  nr. 500/2002  cu modificarile si completarile ulterioare;
- ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Nr. 2021/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
Afisat în data de 09.10.2017


Ioana Lidia Ilea
Manager
 

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
MUZEUL MEMORIAL ``OCTAVIAN GOGA``
LOC. CIUCEA , JUD. CLUJ
Nr. Înreg. 323 /05.12.2016             

 

A N U N T :

 
            EXAMEN DE PROMOVARE în data de 19.12.2016 ora 1400:
de pe functia contractuala de administrator M, gradul  profesional I
pe functia contractuala de expert S ( Cod COR 242202, cu atributii in domeniul achizitiilor publice), gradul  profesional III, in temeiul art. 41 alin.(4)-(6) din H.G. nr. 286/2011 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, la Muzeul Memorial „Octavian Goga”
    
1.      Locul de desfasurare a concursului: 
la sediul Muzeului Memorial „Octavian Goga”,loc. Ciucea, jud. Cluj, str. Principala nr. 4,  tel/fax:0264 259003
2.      Conditii pentru participarea la examen:
Pentru a participa la examenul de promovare, candidatul trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)      Sa fie absolvent al unei forme de invatamant superior ( Conf. prev. art. 41 alin.(4)-(6) din H.G. nr. 286/2011 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare)
b)      Sa aiba o vechime de minimum 3 ani în gradul sau treapta profesionala din care promoveaza;
c)      Sa fi obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
3.      Examenul de promovare consta în sustinerea unei probe scrise si se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 41^1, 44 si 45 din H.G. nr. 286/2011 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.      Bibliografie
-          LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
-          LEGEA nr. 22/1969 angajarea gestionarilor constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor […]
5.                     În vederea participarii la examen candidatul propus pentru promovare se va prezenta la ora 1345 în sala de examen, stabilita cu cel putin o zi înaintea datei examenului si va avea asupra lui B.I./C.I si instrumente de scris cu culoare albastra în vederea sustinerii probei scrise.
Afisat în data de 05.12. 2016

Ioana Lidia Ilea
MANAGERConcursuri

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
MUZEUL MEMORIAL
``OCTAVIAN GOGA``
LOC. CIUCEA , JUD. CLUJ
Nr. Înreg.247/20.09.2016             

A N U N T :

 
            EXAMEN DE PROMOVARE în data de 12.10. 2016 ora 1000:
de pe functia contractuala de gestionar custode-sala, debutant, pe functia contractuala de gestionar custode-sala, II la Muzeul Memorial „Octavian Goga”
1.      Locul de desfasurare a concursului: 
la sediul Muzeului Memorial „Octavian Goga”, loc. Ciucea, jud. Cluj, str. Principala nr. 4,  tel/fax:0264 259003
2.      Conditii pentru participarea la examen:
Pentru a participa la examenul de promovare în grad/treapta profesionala, candidatul trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de Art. 451 alin.(1) si (2) din H.G. nr. 286/2011 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prev. Art. 41, alin. (9) din  acelasi act normativ.
3.      Examenul de promovare consta în sustinerea unei probe scrise si se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 411, 44 si 45 din H.G. nr. 286/2011 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.      Bibliografie
-          LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil,  (*rerepublicata) ;
-          LEGEA nr. 311/2003 (**rerepublicata) a muzeelor si colectiilor publice.
5.   În vederea participarii la examen candidatii propusi pentru promovare se vor prezenta la ora 945 în sala de examen, stabilita cu cel putin o zi înaintea datei examenului si vor avea asupra lor B.I./C.I si instrumente de scris cu culoare albastra în vederea sustinerii probei scrise.
Afisat în data de 20.09.2016
 
 
Ioana Lidia Ilea
 
MANAGER
 
 
 
 

Evenimente

TURUL MUZEULUI