Orar: Luni: Inchis  Marti-Duminica: 9-17,  Ultima intratre 16.30
  Localitatea CIUCEA, Strada PRINCIPALA, Nr.4, Judetul CLUJ
 
Concursuri

 

ONSILIUL JUDETEAN CLUJ
MUZEUL MEMORIAL
``OCTAVIAN GOGA``
LOC. CIUCEA , JUD. CLUJ

Nr. Înreg. 266 / 02.10.2017             


ANUNT

Muzeul Memorial “Octavian Goga” organizeaza la sediul sau din localitatea Ciucea, str. Principala nr. 4, jud. Cluj, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante, perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza:

1.      Gestionar-custode (sala), IA; studii medii; (norma întreaga)
2.      Contabil IA, studii medii; ( 0,25 norma)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
o    a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
o    b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
o    c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
o    d) are capacitate deplina de exercitiu;
o    e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita?ile sanitare abilitate;
o    f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
o    g) nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra sta tului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:
o    Gestionar-custode (sala) (M) IA:
o   studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
o   vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani si 6 luni;
o   vechime în domeniul muzeal de minimum 6 ani si 6 luni;
o   atestat Gestionar-custode (sala)
o    Contabil (M) IA:
o    studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
o     calificare în specialitatea de contabilitate;
o    vechime în functia de contabil de minimum 6 ani si 6 luni;
o    cunostinte de utilizare a calculatorului;
o    experienta în domeniul Resurselor umane constituie un avantaj.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
o    23 octombrie 2017, ora 14.00: termenul limita de depunere a dosarelor ;
o    31 octombrie 2017, ora 10.00: proba scrisa;
o    03 noiembrie 2017 ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1.      cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3.      copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu?ia publica;
4.      carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.      cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6.      adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7.      curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea vor fi prezentate si de actele în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Candidatii declarati admisi la proba de selectie a dosarelor se vor prezenta la proba scrisa la sediul Muzeului Memorial Octavian Goga din localitatea Ciucea, str. Principala nr. 4, jud. Cluj în data de 31 octombrie a.c. la ora  945 si vor avea asupra lor B.I./C.I si instrumente de scris cu culoare albastra în vederea sustinerii probei scrise.
Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs se vor afi?a la sediul Muzeului Memorial Octavian Goga sau accesând pagina : www.muzeuloctaviangoga.ro/concursuri. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Muzeului Memorial ”Octavian Goga”, din Ciucea, str. Principala nr. 4, jud. Cluj, telefon: 0264/259.003.
Subiectele pentru proba scrisa si interviu vor fi stabilite în baza urmatoarei BIBLIOGRAFII:
Bibliografie pentru concursul de ocupare a functiei de Gestionar custode IA – studii medii:

- Legea muzeelor si a colectiilor publice Nr. 311/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea privind protejarea patrimoniului cultural national mobil Nr. 182/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Publicatia “Ciucea lui Octavian Goga” – Editura Casa Cartii de Stiinta Cluj-Napoca
Bibliografie pentru concursul de ocupare a functiei de contabil IA – studii medii, (0,25 norma):
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea privind finantele publice  nr. 500/2002  cu modificarile si completarile ulterioare;
- ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Nr. 2021/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
Afisat în data de 09.10.2017


Ioana Lidia Ilea
Manager
 

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
MUZEUL MEMORIAL ``OCTAVIAN GOGA``
LOC. CIUCEA , JUD. CLUJ
Nr. Înreg. 323 /05.12.2016             

 

A N U N T :

 
            EXAMEN DE PROMOVARE în data de 19.12.2016 ora 1400:
de pe functia contractuala de administrator M, gradul  profesional I
pe functia contractuala de expert S ( Cod COR 242202, cu atributii in domeniul achizitiilor publice), gradul  profesional III, in temeiul art. 41 alin.(4)-(6) din H.G. nr. 286/2011 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, la Muzeul Memorial „Octavian Goga”
    
1.      Locul de desfasurare a concursului: 
la sediul Muzeului Memorial „Octavian Goga”,loc. Ciucea, jud. Cluj, str. Principala nr. 4,  tel/fax:0264 259003
2.      Conditii pentru participarea la examen:
Pentru a participa la examenul de promovare, candidatul trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)      Sa fie absolvent al unei forme de invatamant superior ( Conf. prev. art. 41 alin.(4)-(6) din H.G. nr. 286/2011 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare)
b)      Sa aiba o vechime de minimum 3 ani în gradul sau treapta profesionala din care promoveaza;
c)      Sa fi obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
3.      Examenul de promovare consta în sustinerea unei probe scrise si se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 41^1, 44 si 45 din H.G. nr. 286/2011 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.      Bibliografie
-          LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
-          LEGEA nr. 22/1969 angajarea gestionarilor constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor […]
5.                     În vederea participarii la examen candidatul propus pentru promovare se va prezenta la ora 1345 în sala de examen, stabilita cu cel putin o zi înaintea datei examenului si va avea asupra lui B.I./C.I si instrumente de scris cu culoare albastra în vederea sustinerii probei scrise.
Afisat în data de 05.12. 2016

Ioana Lidia Ilea
MANAGERConcursuri

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
MUZEUL MEMORIAL
``OCTAVIAN GOGA``
LOC. CIUCEA , JUD. CLUJ
Nr. Înreg.247/20.09.2016             

A N U N T :

 
            EXAMEN DE PROMOVARE în data de 12.10. 2016 ora 1000:
de pe functia contractuala de gestionar custode-sala, debutant, pe functia contractuala de gestionar custode-sala, II la Muzeul Memorial „Octavian Goga”
1.      Locul de desfasurare a concursului: 
la sediul Muzeului Memorial „Octavian Goga”, loc. Ciucea, jud. Cluj, str. Principala nr. 4,  tel/fax:0264 259003
2.      Conditii pentru participarea la examen:
Pentru a participa la examenul de promovare în grad/treapta profesionala, candidatul trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de Art. 451 alin.(1) si (2) din H.G. nr. 286/2011 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prev. Art. 41, alin. (9) din  acelasi act normativ.
3.      Examenul de promovare consta în sustinerea unei probe scrise si se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 411, 44 si 45 din H.G. nr. 286/2011 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.      Bibliografie
-          LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil,  (*rerepublicata) ;
-          LEGEA nr. 311/2003 (**rerepublicata) a muzeelor si colectiilor publice.
5.   În vederea participarii la examen candidatii propusi pentru promovare se vor prezenta la ora 945 în sala de examen, stabilita cu cel putin o zi înaintea datei examenului si vor avea asupra lor B.I./C.I si instrumente de scris cu culoare albastra în vederea sustinerii probei scrise.
Afisat în data de 20.09.2016
 
 
Ioana Lidia Ilea
 
MANAGER
 
 
 
 

Evenimente

TURUL MUZEULUI